Discussion:
[rel + foto ][długie] Parada w Wolsztynie
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Kolejoman
2005-05-06 22:14:16 UTC
Permalink
Nadszed³ d³ugo oczekiwany 30 kwietnia 2005, wa¿na data dla Mi³o¶ników
Kolei - Parada Parowozów w Wolsztynie. W tym roku równie¿ i ja postanowi³em
siê na ni± wybraæ. Oko³o godziny 5:45 zjawiam siê na peronie 3
kêdzierzyñskiego dworca, gdzie oczekuje na mnie podstawiony kibelek do
Wroc³awia G³ównego. Obs³uga: EN57 1187 + EN57 1498. Przyjazdy poci±gów z
Nysy, Raciborza i Gliwic punktualne, wiêc i poci±g do Wroc³awia odje¿d¿a
punktualnie. Przychodzi kondi, kontrola biletów... Wrêczam mu bilet ze
zni¿k± 50% wraz z kart± uczestnictwa w paradzie i czekam jaka bêdzie jego
reakcja. D³ugo wpatruje siê w kartê i bilet, po czym kasuje, a oddaj±c mi
mruczy: "Kurde, czemu oni nas nie informuj± o tych zjazdach" :). Do
Wroc³awia podró¿ przebieg³a bez przeszkód wiêc oko³o godziny 8:06 poci±g
melduje siê na stacji Wroc³aw G³ówny. Teraz mam oko³o godziny czasu do
odjazdu HEFAJSTOSA. Sfoci³em wiêc osobówkê z G³ogowa, pospieszny BÓBR z ¯ar,
pospieszny z Katowic do S³upska oraz EU07 147. Na peronie 3 zbiera siê coraz
wiêcej MK z aparatami i kamerami. Oko³o godziny 9:00 na stacjê wtocza siê
parowóz Pt47 112 wraz ze sk³adem. Wagony nawet ca³kiem przyzwoite: wygodne
siedzenia, dywaniki na korytarzu i w przedzia³ach, z g³o¶ników wydobywa siê
muzyka... :) Na stolikach w ka¿dym przedziale le¿± ulotki zapraszaj±ce na
wrze¶niow± imprezê "Piknik z parowozem". Na pocz±tku sk³adu znajduje siê
wagon rowerowy oraz wagon ABdnu, obydwa z tablic± RESERVE. Usadowi³em siê w
wagonie nr 7, w którym mia³em zarezerwowane miejsce i czekam na odjazd. O
godzinie 9:15 HEFAJSTOS wyrusza w drogê do Wolsztyna. Poci±g prowadzi
podobnie jak w zesz³ym roku pan Howard Jones z towarzystwa WOLSZTYN
EXPERIENCE. Przez g³o¶niki wita siê z pasa¿erami kierownik poci±gu i
wyg³asza przemówienie na temat trasy przejazdu oraz parady. W czasie jazdy
wielu MK (w tym ja) wychyla siê przez okna i cyka fotki :) Po poci±gu ca³y
czas tam i spowrotem kr±¿± soki¶ci. Do ka¿dego przedzia³u zagl±da te¿ kol.
WARSik, który reklamuje sklepik z gad¿etami dla MK i przy okazji podbija mi
kartê uczestnictwa :) Mimo, ¿e nie by³o ¿adnych nieplanowanych postojów to
do Leszna meldujemy siê z lekkim opóŒnieniem. Nasz parowóz udaje siê do
szopy, a my przechodzimy na drug± stronê dworca gdzie stoi CEGIELSKI z Pt47
65. Po wykonaniu serii fotek CEGIELSKI rusza do Wolsztyna, a my wracamy na
peron HEFAJSTOSA i oczekujemy a¿ z szopy powróci Pt47 112. W miêdzyczasie
przez stacjê w Lesznie przeje¿d¿aj± Posp. WIKING oraz Ex BARBAKAN. W koñcu
petucha wraca z szopy, podpina siê do sk³adu i po chwili HEFAJSTOS odje¿d¿a
do Wolsztyna. Po drodze zatrzymujemy siê jeszcze na stacji Boszkowo. O godz.
12:12 meldujemy siê w Wolsztynie. Na peronie wita nas Wolsztyñska Powiatowa
Orkiestra Dêta. Najpierw obchodzê ca³± stacjê i focê sk³ady retro i loki,
które stoj± w peronach. Nastêpnie udajê siê w kierunku parowozowni. Jest tam
mnóstwo stoisk z gad¿etami kolejowymi. Mo¿na kupiæ m.in. koszulki, kubki,
kalendarze, czapeczki, czasopisma, modele kartonowe, ksi±¿ki, pocztówki,
plakietki z w³asnym zdjêciem, obrazy. PKP Intercity na swoim stoisku rozdaje
za darmo rozk³ady jazdy, ulotki oraz ciasteczka :) Jest te¿ zabytkowy wagon
pocztowy, w którym mo¿na kupiæ znaczki z parowozami i wys³aæ pocztówki
poczt± parowozow±. Ok. godziny 13:30 rozpoczyna siê parada. Na pocz±tku
podje¿d¿a parowóz Tr5-65, z którego wysiada burmistrz Wolsztyna i dokonuje
otwarcia parady. Nastêpnie prezentuj± siê parowozy, najpierw ka¿dy
pojedynczo, nastêpnie wszystkie 12 sprzêgniête ze sob±, a na koniec
dwójkami. W paradzie bra³y udzia³ nastêpuj±ce parowozy: Pm36-2, Pt47-65,
Pt47-112, Ol49-7, Ol49-69, Tr5-65, Ok22-31 z Wolsztyna, Okz32-2 i Tkt48-191
z Chabówki oraz go¶cie z Niemiec: 03 2204-0 , 351019-5, 52 8177-9. Pierwszy
raz w wolsztyñskiej paradzie bra³o udzia³ a¿ 12 maszyn. Po paradzie czas
zaopatrzyæ siê w pami±tki oraz co¶ przegryŒæ. Zamawiam sobie kie³baskê z
grilla i usadawiam siê przy stoliku za budynkiem muzeum. Obok mnie siadaj±
soki¶ci :) Po posi³ku zwiedzam jeszcze muzeum, a nastêpnie udajê siê poma³u
w kierunku stacji. Przy peronie stoi ju¿ HEFAJSTOS, jednak jest jeszcze
godzina do planowego odjazdu, wiêc kontynuuje mój spacer tym razem drug±
stron± torów. Oko³o godziny 16:35 ze stacji odje¿d¿a poci±g retro do stacji
Nowawie¶ Mochy. Hmmm... ni e wiedzia³em, ¿e zdeklasowane jednyki to te¿
retro... :) Zbli¿a siê godzina 17:30, wiêc usadawiam siê w HEFAJSTOSIE.
Przed wej¶ciem do poci±gu cykam jeszcze parê fotek z peronu i z wiaduktu.
Miejsce mam w tym samym wagonie co rano, tylko jeden przedzia³ dalej.
Wiadomo, ¿e nie odjedziemy dopóki nie powróci poci±g retro z Nowejwsi Mochy.
Zbli¿a siê godzina 17:45, a poci±gu retro jak nie by³o tak nie ma. Przez
g³o¶niki kierpoæ przeprasza nas za opóŒnienie. Wreszcie ok. 17:50 na stacjê
wje¿d¿a spóŒnialski retro i chwilê póŒniej HEFAJSTOS z blisko pó³godzinnym
opóŒnieniem odje¿d¿a z Wolsztyna. Atmosfera w poci±gu podobna jak w czasie
podró¿y do Wolsztyna. Przez g³o¶niki serwuj± nam piosenki biesiadne :) Do
przedzia³u znów zagl±da kol. WARSik ponownie reklamuj±c sklepik z gad¿etami
dla MK. Zostawia te¿ ulotki reklamuj±ce PTA czyli zintegrowany bilet na
poci±gi, tramwaje i autobusy dla aglomeracji wroc³awskiej. Przez g³o¶niki
kierpoæ informuje, ¿e w Lesznie na nasz poci±g bêdzie oczekiwaæ Posp.
ŠWIATOWID rel. Przemy¶l-Szczecin. Doje¿d¿amy do Leszna. Graj±ca w naszym
poci±gu muzyka wzbudza lekkie zdziwienie pasa¿erów ŠWIATOWIDA :) Miejsce
Pt47 65 zajmuje EU07 016. Poniewa¿ mamy opóŒnienie musimy najpierw
przepu¶ciæ poci±gi jad±ce planowo. Przy peronie obok stoi kibelek do
Rawicza. S³ychaæ zapowiedŒ ¿e za chwilê wjedzie Posp. MAMRY rel.
E³k-Wroc³aw. W oddali widaæ ju¿ poci±g stoj±cy na semaforze. W tym samym
momencie kiblek do Rawicza zamyka drzwi i odje¿d¿a w kierunku Poznania, a po
chwili na jego tor wje¿d¿aj± MAMRY. Kilku pasa¿erów naszego poci±gu, którym
bardzo siê spieszy przesiada siê do MAMR. Po odjeŒdzie po¶piecha kibelek do
Rawicza wraca na swoje miejsce. Jestem ciekaw dlaczego tak zrobili, skoro
drugi tor przy tym samym peronie by³ ca³y czas wolny. Po chwili nastêpuje
odjazd naszego poci±gu. Jednak elektrowóz to ju¿ nie to samo co parowóz, nie
ma dymu ani tego charakterystycznego zapachu pary... Po odjeŒdzie z Leszna
s³uchamy kolejnego przemówienia przez g³o¶niki, tym razem jest to
zaproszenie na imprezy: PIKNIK Z PAROWOZEM oraz SYLWESTER W PAROWOZOWNI.
Postanawiam teraz udaæ siê do sklepiku z gad¿etami kolejowymi, zobaczyc co
WARSik ma do zaoferowania :) Znajduje siê on w wagonie ABDnu, tak wiêc po
drodze zwiedzam prawie ca³y poci±g. W sklepiku mo¿na dostaæ m.in. stare
rozk³ady jazdy, pocztówki, plan imprez na ca³y rok oraz czasopisma: Koleje
Ma³e i Du¿e, Šwiat Kolei, Zajezdnia, Z Biegiem Szyn. Trasê Leszno-Wroc³aw
pokonujemy bez ¿adnych przeszkód. Tu¿ przed samym Wroc³awiem kierpoæ
dziêkuje wszystkim za wspólnie odbyt± podró¿, zostaje te¿ podany nastêpuj±cy
komunikat: "Osoba, która za³atwi³a na dzi¶ tak± piêkn± pogodê proszona jest
o zg³oszenie siê do dru¿yny konduktorskiej celem za³atwienia takiej samej
pogody na imprezê wrze¶niow±" :) Ok. 20:45 z blisko godzinnym opóŒnieniem
meldujemy siê we Wroc³awiu G³ównym. Na nasz poci±g oczekuj± osobówki do
G³ogowa, Legnicy oraz Opola (gdyby to nie by³a sobota, to t± do Opola
móg³bym dojechaæ a¿ do domu :/ ) Teraz znów mam godzinê czekania. Ok.
godziny 21:40 zostaje podstawiona rzeŒnia Wroc³aw-Przemy¶l/Zamo¶æ, która
zawiezie mnie do domu. Frekwencja s³aba, ¶rednio 3-4 osoby na przedzia³.
Odjazd punktualny, w Kêdzierzynie meldujemy siê o 23:45. Wyprawa wspania³a,
a fotki tu:
www.kolejoman.friko.pl/wol.html wolno siê ³aduje, ale za to nie ma limitów
transferu

Pozdr.

Grzesiek
muniek
2005-05-07 11:57:57 UTC
Permalink
<ciach>
Przyjazdy poci±gów z
Post by Kolejoman
Nysy, Raciborza i Gliwic punktualne, wiêc i poci±g do Wroc³awia odje¿d¿a
punktualnie. Przychodzi kondi, kontrola biletów... Wrêczam mu bilet ze
zni¿k± 50% wraz z kart± uczestnictwa w paradzie i czekam jaka bêdzie jego
reakcja. D³ugo wpatruje siê w kartê i bilet, po czym kasuje, a oddaj±c mi
mruczy: "Kurde, czemu oni nas nie informuj± o tych zjazdach" :).
<ciach>

A mo¿na wiedzieæ co to za karta uczestnictwa ¿e uprawnia³a do 50 % zni¿ki ?
I czy ka¿dy j± mo¿e dostaæ ?
Pozdrawiam
Piotrek
K.Dobrowolski
2005-05-07 15:36:50 UTC
Permalink
takowa karte rozprowadzal kolega warsik.
uprawniala do przejazdu z 50% ulga na trasie miejsce zamieszkania-wolsztyn a
spet.
1 lub 2 kl.
wydana przez dolnoslaski zpr
pozdr

--
best regards:kajman
pkhz site: http://www.pokahontaz.com/
mobile: 500 032 032
Kolejoman
2005-05-07 16:37:07 UTC
Permalink
Witam !!!
Post by K.Dobrowolski
takowa karte rozprowadzal kolega warsik.
uprawniala do przejazdu z 50% ulga na trasie miejsce zamieszkania-wolsztyn a
spet.
1 lub 2 kl.
By³o nawet na pmk kiedy¶ info o tym (w po¶cie na temat planu imprez na ca³y
rok)
Post by K.Dobrowolski
wydana przez dolnoslaski zpr
Przez Wielkopolski ZPR.

Pozdr.

Grzesiek
TKi3
2005-05-07 16:32:39 UTC
Permalink
Teraz mam około godziny czasu do
odjazdu HEFAJSTOSA. Sfociłem więc osobówkę z Głogowa, pospieszny BÓBR z
Żar,
pospieszny z Katowic do Słupska oraz EU07 147.
A fociłeś osobowy z Wałbrzycha - z EU07-520 na czele ?? Jechałem nim.
Do każdego przedziału zagląda też kol.
WARSik, który reklamuje sklepik z gadżetami dla MK i przy okazji podbija mi
kartę uczestnictwa :)
Jak doszedł do ósmego wagonu, to głos już miał dość zachrypnięty !
Mimo, że nie było żadnych nieplanowanych postojów to
do Leszna meldujemy się z lekkim opóźnieniem.
Jak to nie było ? Za długo staliśmy w Obornikach i Rawiczu !
Lekkie opóźnienie ? Chyba z 18 minut !
Nasz parowóz udaje się do
szopy, a my przechodzimy na drugą stronę dworca gdzie stoi CEGIELSKI z Pt47
65.
Przechodzili ? Raczej przebiegali, bo Viking się zbliżał, a jak się komuś
udało przed Vikingiem, to mógł przez minutę spokojnie cykać foty
Ciegielskiemu, bo mu dzieciaki i "inni" nie wchodzili w obiektyw !!
W paradzie brały udział następujące parowozy: Pm36-2, Pt47-65,
Pt47-112, Ol49-7, Ol49-69, Tr5-65, Ok22-31 z Wolsztyna, Okz32-2 i Tkt48-191
z Chabówki oraz goście z Niemiec: 03 2204-0 , 351019-5, 52 8177-9.
A gdzie fiacik, który zaczął, hę ? Przypominam, że to SU45-048 zaczęła
paradę ;-))
Przez głośniki serwują nam piosenki biesiadne :)
Niektórzy bardzo biadolili z tego powodu :-)
Miejsce Pt47 65 zajmuje EU07 016.
Trochę w nienajlepszym jest w stanie, nie zachwycił mnie ten lok.
Daliby coś mniej zadrapanego !
Pozdr.
Grzesiek
Grzesiek pozdrawia Grześka :-))
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Kolejoman
2005-05-07 16:40:21 UTC
Permalink
Witam !!!
A foci³e¶ osobowy z Wa³brzycha - z EU07-520 na czele ?? Jecha³em nim.
Nie, wtedy by³em akurat w holu dworca.
Lekkie opóŒnienie ? Chyba z 18 minut !
W realiach PKP 18 minut to wcale nie jest du¿o... :)


Pozdr.

Grzesiek
TKi3
2005-05-07 16:55:11 UTC
Permalink
Post by Kolejoman
Witam !!!
Post by TKi3
A fociłeś osobowy z Wałbrzycha - z EU07-520 na czele ?? Jechałem nim.
Nie, wtedy byłem akurat w holu dworca.
Szkoda :-(
Post by Kolejoman
Post by TKi3
Lekkie opóźnienie ? Chyba z 18 minut !
W realiach PKP 18 minut to wcale nie jest dużo... :)
Zwróciłem na to uwagę, bo nam te 18 minut zabrali i z postoju 40 minutowego
zrobiło się 20 minut, a chciałem (nie tylko ja) sobie pozwiedzać Leszno
(stację), a tak to zdążyło się tylko obfocić HEFAJSTOSA, CEGIELSKIEGO,
VIKINGA i tego niebieskiego pługa. A focenie w życiu nie jest
najważniejsze :-)
Post by Kolejoman
Pozdr.
Grzesiek
Jeszcze raz pozdrawiam
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Nowakowski
2005-05-07 22:53:23 UTC
Permalink
Post by TKi3
Jak doszedł do ósmego wagonu, to głos już miał dość zachrypnięty !
W 10 dał radę :>
--
Marcin Nowakowski
***@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...