Discussion:
Koniec Linii 305!!!!
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Sławomir Fedorowicz
2009-02-26 20:30:05 UTC
Permalink
Witam.
W dniu 24 lutego rozpoczęła się rozbiórka linii nr 305 od stacji Krzepielów w
kierunku północnym przez firmę TiM z Gubina (która rozbiera jak na razie
większość linii w naszym kraju) za około miesiąc będzie pozamiatane :(

Dziś konserwator zabytków otrzymał pismo z prośbą o wpisanie do rejestru
zabytków techniki zespołu stacji Lipinka Głogowska oraz wiaduktu kolejowego w
km 26,085 nad drogą nr 278.

Jeśli ktoś się czuje prawdziwym miłośnikiem kolei proszę o wysłanie listu do:

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z prośbą o wpisanie tej stacji do rejestru zabytków (jest to już ostatnia taka
stacja na terenie woj. Lubuskiego z kompletnymi urządzeniami bezpieczeństwa
ruchu pociągów z lat 1913-1960)

Można też słać maile do tej instytucji, liczy się każdy głos. Nie wiem czy uda
się uratować te obiekty, ale przynajmniej zrobię mnóstwo hałasu-tzn w NZ
Poznań i na miejscu rozbiórki już dobrze mnie znają. Wcześniej się nie dało bo
przetarg o rozbiórce jakoś uszedł mojej uwadze, a może w ogóle nie był
opublikowany w internecie.Dobrze że od dawna miałem przygotowane białe karty
na wszelkie obiekty na linii.

a teraz prośba do wszelkich osób które dysponują czasem w przyszłym tygodniu.
Potrzeba około dwóch trzech osób do pomocy w wykopaniu urządzeń z 1913 roku na
stacji Krzepielów (znajduje się tam najstarszy zachowany semafor w Polsce.
Chętni proszę o zgłaszanie się na maila: ***@o2.pl

ps Firma po zejściu z linii 305 zaczyna rozbierać linię Pyrzyce-Gryfino,
róbcie zdjęcia :)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Micha³ Marcinowicz
2009-02-26 22:01:31 UTC
Permalink
Post by Sławomir Fedorowicz
Witam.
W dniu 24 lutego rozpoczê³a siê rozbiórka linii nr 305 od stacji
Krzepielów w kierunku pó³nocnym przez firmê TiM z Gubina (która rozbiera
jak na razie wiêkszo¶æ linii w naszym kraju) za oko³o miesi±c bêdzie
pozamiatane :(
R.I.P.

PrzejeŒdzi³em t± lini± kilka setek, mo¿e nawet ponad tysi±c kilometrów - nie
s±dzi³em ¿e tak skoñczy :-/

£ezka w oku i wspomnienia zaludnionej stacji w S³awie, pe³nego Bhp z Leszna
na drugim peronie, dy¿urnego obs³uguj±cego klimatyczn± stacyjkê w Lipince,
poci±gu zdawczego z parowozem na torze w Lipince, którego ju¿ nie ma...

Osta³a siê zakusom dolno¶l±skieo upad³a pod naporem wielkopolskiej PLK.
Firma z Gubina, skoñczy³y im siê linie w ich rejonie na których zdobyli
zapewne do¶wiadczenie nielegalnie...

Szkoda, ³udzi³em siê ¿e jeszcze ni± kiedy¶ siê przejadê jakim¶ poci±giem
turystycznym, imprezowym...

Mick M.
Sławomir Fedorowicz
2009-02-26 22:44:50 UTC
Permalink
Przejeździłem tą linią kilka setek, może nawet ponad tysiąc kilometrów - nie
sądziłem że tak skończy :-/
a masz jakiekolwiek zdjęcia z pociągami na tej linii w szczególności na stacji
Krzepielów?
napisz do mnie na maila wyślę ci coś fajnego już niestety historycznego
pozdr
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Micha³ Marcinowicz
2009-02-27 18:49:18 UTC
Permalink
Post by Micha³ Marcinowicz
PrzejeŒdzi³em t± lini± kilka setek, mo¿e nawet ponad tysi±c kilometrów
- nie s±dzi³em ¿e tak skoñczy :-/
a masz jakiekolwiek zdjêcia z poci±gami na tej linii w szczególno¶ci na
stacji Krzepielów?
Byæ mo¿e znajdê co¶ z Kolska, w³a¶nie ostratnio mnie nasz³o i muszê
przeszukaæ zdjêcia z dzieciñstwa - niezapomniana stacja...
Szkoda, ¿e nie mo¿na odczytaæ obrazów z pamiêci, to bym Ci wiele ich
przes³a³, bo dot±d mam je przed oczami.

Najczê¶ciej przyje¿d¿a³em tam popo³udniowym z G³ogowa i czeka³em oko³o pó³
godziny na poci±g pod par± do Wolsztyna. Na jednym torze SU45 + 3 Bh, na
drugim jaki¶ parowóz z 2-3ma ryflakami. Na peronie 2 piêknie utrzymywane
kwietniki, tak jak przed nastawni±. Na miêdzytorzu w ci±gu peronu 2 le¿a³y
jakies zapasowe elementy infrastruktury. Do dzi¶ mam przed oczami dy¿urnego
wychodz±cego przed nastawniê aby przekrêciæ klucz w skrzynce na zewn±trz
(skrzynka wisi do dzisiaj). Na torze ³adunkowym jakie¶ wagony

Linia owszem typowo lokalna, 40 km/h nie wiêcej. Nawet "modernizacja"
niektórych odcinków pod koniec jej funkcjonowania polega³a na u³o¿eniu na
nowo toru na betonach (tak mi siê wydaje), ale prêdko¶ci nie podnie¶li.
Rozk³ad na 2 pary - jak tym ludzie mogli jeŒdziæ ? A jednak w okresy letnie
do S³awy z Leszna (przez Wschowê) przyje¿d¿a³ pe³en Bhp, z G³ogowa mniej ale
te¿ walili na przesioadkê z dalekobie¿nych.

O dziwo w³a¶nie linia ze Wschowy szybciej poleg³a, ale z powodu stanu
infrastruktury. Dopóki by³a przejezdna jeŒdzi³ jeszcze wspomniany poci±g
zdawczy pod par±, pewnego razu pojawi³a siê tarcza D1 w Lipince i
klimatyczny towarowy poci±g pod par± bezpowrotnie zagin±³. O dziwo RJ mia³
u³o¿ony tak, ¿e zawsze oczekiwa³ w Lipince pod semaforem na dodatkowym a¿
przejedzie popo³udniowy Kolsko - G³ogów. Obsada linii poczynaj±c od GrodŒca:
1 dy¿urny, Krzepielów: dró¿nik; Lipinka du¿urny, S³awa dró¿nik, dy¿urny,
nastawniczy, Kolsko dy¿urny i nastawniczy.

...Nie zgodzê siê, ¿e by³a pozbawiona przysz³o¶ci, tyko przy stanie bud¿etów
lokalnych i nawet pocz±tkowym stanie infrastruktury mog³a jej nie doczekaæ i
nie doczeka³a :-/ Wymaga inwestycji, a tego wymaga tuzin i jeszcze wiêcej
linii w PL. Ocaliæ j± mogli m³odzi zapaleñcy z drezynami, ale có¿ ich winiæ
skoro sam czasu na ³a¿enie za takimi rzeczami nie mam.


* Grodziec Ma³y, ciekawa, niepowtarzalna stacja, ustawienie semaforów,
prowadzenie pêdni, nastawnia, czê¶ci mostu... Jakbym mia³ do tego zaparcie
zrobi³bym makietê GrodŒca. Na prawdê - mimo, ¿e tego teraz nie widaæ by³
niepowtarzalny;
* Bogomice, stacja pod kasztanami (zrywali¶my je z drugiego piêtra Bhp),
w³adze wysiedlaj±c obszary przez hutê zatrute zaczê³y od burzenia budynków
stacji tej i s±siaduj±cej...
* Chociemy¶l stacja z now± ale nieu¿ywan± nastawni± i peronami, czêsciowo
zdekompletowanymi pêdniami i semaforami (tylko wjazdowymi), nieczynnym
drugim peronem...,
* Kotla - na wjeŒdzie po lewej w±skotorówka cegielni (piêkny widok), kawa³ek
dalej znak "zakaz fotografowania" na przyczó³ku wiaduktu, z peronów widoczne
radary wojskowe stoj±ce pó³ kilometra na zachód, tor dodatkowy na podk³adach
metalowych, brak semaforów. Dzisiaj pozosta³o¶ci po tym wszystkim mo¿na
ogl±daæ na Google Earth, widaæ przebiegi w±skotorówki, nasyp radarowy.
* Za Kotl± ci±gn±cy siê ¿ywop³ot po obu stronach toru i skutecznie
zas³aniaj±cy radary. Dalej las z wiaduktem, na którego podk³adach kiedy¶
inicja³y czyje¶ ;-) wyry³em
* Krzepielów - ciekawe by³o to, mia³a semafory wjazdowe (poskre¶lane),
sterowane pêdniami rozjazdy i szlabany, ale na stacji urzêdowa³ tylko
dró¿nik. Kiedy¶ tor dodatkowy zastawiony ch³odniami oczekuj±cymi na
poci±cie. Ostatnia stacja (poza S³aw±) do której od strony Kolska doje¿d¿a³
zdawczy (jeszcze pod par±) po wagony z poci±tymi balami drzewnymi - i to ju¿
po likwidacji przewozów pasa¿erskich na obu liniach przechodz±cych przez
Kolsko. By³o to jeszcze oko³o 1997-98 roku, wiêc co¶ oko³o 10 lat temu. Ju¿
wtedy ocinek Krzepielów - Grodziec by³ nieutrzymywany i nieprzejezdny (z
powodu drobnych braków miêdzy Kotl± a Krzepielowem i zelesieniem tego
ocinka);
* Lipinka G³ogowska - jako jedyna na linii mia³a TO ¶wietlne, wydaje mi siê,
¿e tarcz przelotowych nie posiada³a... Kiedy ju¿ jeŒdzi³em mia³a
scentralizowane sterowanie obu g³owic, jedn± nastawniê, pierwszy i chyba te¿
drugi (?) rozjazd od strony S³awy Šl. sterowany by³ elektrycznie. Stacja
jako jedyna posiada³a semafory wyjazdowe, szczególnie fajnie wygl±da³ wjazd
od strony GrodŒca - semafory 2 zbiegaj±cych siê linii mostek, g³owica i
oczekuj±cy dy¿urny; Kiedy¶ próbowa³em szukaæ TO od strony S³awy, ale chyba
zdemontowali - by³a w okolicy tej ciekawej wioski (nie pamiêtam teraz nazwy,
ale jaka¶ pasuj±ca do niej by³a), któr± podziwia³o siê z poci±gu: ma³a,
kwadratowa, chowaj±ca siê ca³kowicie za torami;
* S³awa Šl±ska, stacja z 3 peronami, ale semafory tylko wjazdowe. Rozjazdy
te¿ by³y na pêdniach. Poranny z G³ogowa doje¿d¿a³ tylko do S³awy, ale czêsto
bywa³o, ¿e ju¿ po drodze - w Lipince mija³ oczekuj±cy ju¿ poci±g Leszno -
Kolsko z SM42, który dopiero go dogania³ po zwolnieniu szlaku. Wje¿d¿a³
zazwyczaj na peron 2, a SU45 (zwyczajowy tutaj tabor) oblatywa³a go przy
peronie 3. Leszno wje¿d¿a³o na peron 1 i wysypaw³o siê ludziów. Dalej jecha³
raczej pustawy. Torowisko te¿ jak na ma³± stacyjkê w miarê rozwiniête.
Za³oga to dró¿nik przejazdowy, dy¿urny i nastawniczy (od strony Kolska,
gdzie nastawni ju¿ nie u¶wiadczysz), jeszcze za czasów jazd poci±gów odciêto
oddalon± TO od strony Lipinki;
* Szreniawa, blachowa wiata i peron, kilka osób wysiada...
* Ciosaniec, znowu stacja tylko z semaforami wjazodwymi (uniewa¿nionymi), o
których marzy³em, ¿e kiedy¶ je uruchomiê (pêdnie miay kompletne i napinacze
siê ³adnie w s³oñcu prê¿y³y), ale ani ja, ani PKP nigdy ju¿ ich nie
uruchomi³. Na torze dodatkowym znowu rz±d odstawionych ch³odziarek
"skre¶lono", "skre¶lono". Stacyjka piêknie utrzymana - masz flagowy,
kwietnik, wysypany szutrem plac przed stacj±. Pocz±tkowo te¿ by³ chyba
dó¿nik pobliskiego przejazdu, póŒniej chyba go uby³o - kojarzy mi siê, ¿e
jaki¶ kto¶ zawsze sta³ przed budynkiem, póŒniej ju¿ mo¿e tylko z
przyzwyczajenia, bo pewnie mieszka³ w swoim miejscu pracy.
* Kolsko, przed d³ugim ³ukiem na wjeŒdzie przejazd na drodze do Wolsztyna -
pod koniec (rok przed ?) poci±gów pasa¿. PKP zamontowano SSP na przejeŒdzie,
a dot±d nie mogê sobie przypomnieæ co tam by³o wcze¶niej - na szlabany
obs³ugiwane ze stacji trochê za daleko, wieæ pewnie dró¿nik. Zdaje siê tu¿
przed przejazdem sta³a kszta³towa TO. Dalej niekoñcz±cy siê ³uk dobijaj±cy w
koñcu do 2 semaforów wjazodwych - sta³y w punkcie spotkania obu lini. Jako
jedyna porz±dnie wyczyszczona z chwastów, piêkne perony, kwietniki - ot
piêkna dawna kolej. W koñcu koniec jazdy, ludzie wysiadaj±, rozchodz± siê...
Jeszcze tylko SU45 manewrowa³a w porozumieniu z machaj±cym z okienka
dy¿urnym, znowu odbi³a orze³ka na szynie...

I cisza... ...

Chcia³bym sprzedaæ - pokazaæ Wam choæ zdjêcie dymi±cego parowozu z 2-ma
wêglarkami w Krzepielowie, choæ SM z Bhp na haku przy peronie pierwszym w
Lipince, spotkanie 2-3 poci±gów w Kolsku, opowiadanie kierpocia o dziku w
rowie obok toru, otwarty semafor na ³uku wjazdowym do S³awy, ch³opca
puszczaj±cego mini latawiec przez okno... nie, tego ju¿ nikt nie sprzeda i
nikt nie zobaczy :-(

Mick M.
Karol J.
2009-02-28 09:03:28 UTC
Permalink
* Za Kotl± [...] Dalej las z wiaduktem, na którego podk³adach kiedy¶
inicja³y czyje¶ ;-) wyry³em
Ten wiadukt jest taki typowy, a jednoczesnie tak nietypowy...
Mo¿liwie dok³adny jego model znalaz³ sie na jednym z moich modu³ów makiety
:)
Dzi¶ ju¿ jest on skoñczony. Dziady z³omowo-palnikowe za³atwi³y go
doszczêtnie. Zosta³y tylko dwa g³ówne elementy no¶ne (paŒdziernik 2008) -
ich na wózek nie s± w stanie zabraæ...

et21
2009-02-27 06:52:01 UTC
Permalink
Ostała się zakusom dolnośląskieo upadła pod naporem wielkopolskiej PLK.
no tak, ale demontaz oznacza tez brak zainteresowania samorzadow.
Jagular
2009-02-27 08:15:16 UTC
Permalink
Post by et21
no tak, ale demontaz oznacza tez brak zainteresowania samorzadow.
Jako¿e ta linia przecina granice województw wiêc nie wyobrazam sobie aby dwa
samorz±dy wojewódzkie inwestowa³y w tak± liniê, dawno zdekapitalizowan± (
czyli potrzebuj±c± potê¿nych nakladów na jej uzdatnienie ) i od zawsze
peryferyjn±, z ma³ym ruchem, kiedy kasa jest potrzebna na innych
wazniejszych liniach. Do tego jeszcze trzeba dodaæ galopuj±cy kryzys
ekonomiczny i schizofreniczne ¿±dania zwi±choli o gwarancje zatrudnienia na
10/12 lat. Serce boli ale zabawka w skali 1:1 to niestety trochê drogi
interes. :-(

Kiedy¶, kiedy przeczytalem o pociagach hybrydowych

<http://www.pkp.szczecin.pl/informacje.php?id=49>

tak sobie zamarzy³em po³±czenie podobnym taborem ( dwucz³onowy szynobus z
jednym cz³onem spalinowym i drugim elektrycznym ) i o¿ywienie lokanych linii
przez stworzenie po³±czenia np.
Stargard-Pyrzyce-Gryfino-Szczercin-Police-Trzebie¿. Takie 4-cz³onowe hybrydy
( dwa cz³ony spalinowe i dwa cz³ony elektryczne ) idealnie nadawa³y by siê
na trasy Szczecin-Goleniów-Ko³obrzeg-Koszalin lub ( 2-czlonowe )
Szczecin-Goleniów-Mosty-"Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im.Solidarno¶ci"
albo ( 4-czlonowe, z dwusytemowym pr±dem ) Šwinoujscie-Szczecin-Angermuende.
No ale to jest z kategorii "pomarzyæ dobra rzecz" ;-)

Czy Pesa albo jaki¶ inny polski producent "co¶" takiego projektowa³y lub
mia³y w opcji produkowanych szynobusów ?

Ciekawe jak± nazwê bêdzie mia³a nowa stacja koñcowa przy porcie lotniczym bo
pe³na nazwa to brzmi jak z nieboszczyka ZSRR, gdzie wystepowa³y takie piêkne
nazwy jak "Imieni 26 Bakijskich Komissarow" czy z NRD
"Wilhelm-Pieck-Stadt-Guben" :-))) Dla u³atwienia dodam, ¿e ten¿e port
lotniczy po³o¿ony jest w obrêbie geodezyjnym wsi Glewice i adres siedziby
brzmi "Glewice 1a" :-)))

Jagular
Andrzej Klauza
2009-02-27 09:09:51 UTC
Permalink
Post by et21
Ostała się zakusom dolnośląskieo upadła pod naporem wielkopolskiej PLK.
no tak, ale demontaz oznacza tez brak zainteresowania samorzadow.
W kwietniu 2008 z Lubuskiego UM wyszło pismo w tej sprawie popierające
starania stowarzyszenia "Głogowska Szopa" dot. utworzenia tam kolei
drezynowej.

Było tam m.in. napisane:

"Wg naszego rozeznania zarówno linia nr 305 Grodziec Mały - Kolsko jak i nr
387 Wschowa - Lipinka Głogowska wraz z budynkami stacyjnymi zostały
formalnie zlikwidowane i przekazane pod zarząd PKP SA Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu. Naszym zdaniem bezpośrednie zainteresowanie
przejęciem linii jak i przyległych dworców od PKP SA powinny wykazać
odpowiednie samorządy gminne, które w dalszej kolejności udostępniłyby tą
infrastrukturę pod opiekę i utrzymanie Stowarzyszeniu Miłośników
Kolejnictwa. Przykłady z różnych regionów Polski pokazują, że hobbyści
kolejowi doskonale radzą sobie z prowadzeniem działalności turystycznej na
nieczynnych szlakach kolejowych"

--
AK
et21
2009-02-27 10:23:45 UTC
Permalink
Post by Andrzej Klauza
W kwietniu 2008 z Lubuskiego UM wyszło pismo w tej sprawie popierające
starania stowarzyszenia "Głogowska Szopa" dot. utworzenia tam kolei
drezynowej.
Czyli KTOS chcial utworzyc tam kolej drezynowa. Swietnie. Ale czy
zostaly wypelnione procedury z Ustawy o transporcie kolejowym? A moze
PLK zlamaly ustawe?
Andrzej Klauza
2009-02-27 12:14:31 UTC
Permalink
Czyli KTOS chcial utworzyc tam kolej drezynowa. Swietnie. Ale czy zostaly
wypelnione procedury z Ustawy o transporcie kolejowym? A moze PLK zlamaly
ustawe?
Linia już dawno była w PKP Nieruchomości a nie PLK.

--
AK
085
2009-02-26 22:51:17 UTC
Permalink
Post by Sławomir Fedorowicz
Witam.
W dniu 24 lutego rozpoczê³a siê rozbiórka linii nr 305 od stacji
Krzepielów w
kierunku pó³nocnym przez firmê TiM z Gubina (która rozbiera jak na razie
wiêkszo¶æ linii w naszym kraju) za oko³o miesi±c bêdzie pozamiatane :(
RIP :/

Moj Dziadek byl tam zawiadowca odcinka drogowego w 1945 i odbudowywal te
linie po zniszczeniach wojennych :/

p, zul
Piottr
2009-02-27 08:11:54 UTC
Permalink
Post by Sławomir Fedorowicz
ps Firma po zejściu z linii 305 zaczyna rozbierać linię Pyrzyce-Gryfino,
róbcie zdjęcia :)
No fajnie, tutaj samorząd województwa zachodniopomorskiego wyrażał
zainteresowanie tą linią w kwestii przywrócenia przewozów towarowych w
kontekście strefy ekonomicznej, mogą się obudzić z ręką w nocniku jak się
zacznie rozbiórka, tak więc jakaś akcja informacyjna w kierunku marszałka
województwa zachpm też by się przydała.

Pozdrawiam
Piottr
Piotr P.
2009-02-27 13:10:20 UTC
Permalink
Post by Piottr
Post by Piottr
No fajnie, tutaj samorząd województwa zachodniopomorskiego wyrażał
zainteresowanie tą linią w kwestii przywrócenia przewozów towarowych w
kontekście strefy ekonomicznej, mogą się obudzić z ręką w nocniku jak się
zacznie rozbiórka, tak więc jakaś akcja informacyjna w kierunku marszałka
województwa zachpm też by się przydała.
Sluchaj, samorzady maja w d... pewne sprawy, albo wine mozna zwalic na brak
sprawnego obiegu informacji. Podam przyklad z mojego podworka - swego czasu
samorzad byl "zainteresowany" przejeciem linii Tama Brodzka-Ilawa Gl. Prawda
jest taka, ze na skutek modernizacji stacji Ilawa Gl jeden z obiektow nad
linia E65 zostanie przebudowany i dotychczasowe wlaczenie toru z Tamy
Brodzkiej - rownolegle z dwoma torami z Torunia -przestanie istniec [powstanie
wiadukt dwutorowy]. Tak wiec linia, ktora jest odcieta z dwoch stron [w Tamie
stacja bez srk - prowadzenie ruchu praktycznie niewykonalne], samorzadowi do
niczego sie nie przyda.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Micha³ Marcinowicz
2009-02-27 17:35:38 UTC
Permalink
No fajnie, tutaj samorz±d województwa zachodniopomorskiego wyra¿a³
Tak
wiec linia, ktora jest odcieta z dwoch stron [w Tamie stacja bez srk -
prowadzenie ruchu praktycznie niewykonalne], samorzadowi do niczego sie
nie przyda.
Od kiedy bez Tama jest bez USRK ? S± czê¶ciowo zdewastowane, ale chyba
jeszcze stoj± ?

Mick M.
Piotr P.
2009-02-27 17:59:20 UTC
Permalink
Od kiedy bez Tama jest bez USRK ? Są częściowo zdewastowane, ale chyba
jeszcze stoją ?
nie jestem w stanie powiedziec, ale nawet gdy stoja "okaleczone", to wiadomo
jak to jest z ew. odbudowa...
P.
Micha³ Marcinowicz
2009-02-27 18:51:47 UTC
Permalink
Post by Piotr P.
Post by Micha³ Marcinowicz
Od kiedy bez Tama jest bez USRK ? S± czê¶ciowo zdewastowane, ale chyba
jeszcze stoj± ?
nie jestem w stanie powiedziec, ale nawet gdy stoja "okaleczone", to
wiadomo jak to jest z ew. odbudowa...
Akurat urz±dzenia w Tamie s± w ca³kiem niez³ej kondycji, oberwa³a oddalona
od budynków g³owica od strony Brodnicy. Tym niemniej linia bez nak³adów nie
ruszy, a teraz to ju¿ w ogóle...

Mick M,.
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...