Discussion:
[rel][long]Weekend po mojemu
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marcin Czapnik
2006-05-04 17:01:30 UTC
Permalink
28.04

Pierwsze kilometry robiê Mieszkiem z Gdañsk Oliwy do Gdyni G³ównej.
Tam ju¿ zbieraj± siê ludzie czekaj±cy na 56200. W tym mocna grupa MK.
Podstawiony sk³ad jest atakowany przez lud, ale ostatecznie frekwencja nie
jest zabójcza, siedz±ce, w³±cznie z tymi na korytarzach, zajête,
ale nikt nie stoi.
Jedzie siê przyjemnie, popijaj±c to i tamto ;-) Sielanka koñczy siê w
Laskowicach, gdzie do przedzia³u kierownik wciska nam trzy babcie w wieku od
~60 do 80 lat. Trageeedia. Resztê podró¿y do Poznania spêdzam w
przedsionkach/korytarzach/przedziale innej ekipy. To jednak by³a fajna noc
:-)

29.04

W Poznaniu przesiadamy siê na Terespola do Zb±szynka. Tam ju¿ zape³nienie
150% Sk³ad B+A+B. Jedziemy przy kiblu. W Zb±szynku ponad 1,5h
czekania na Wolsztyn. Focimy SA105-104. W koñcu logujemy siê do osobówki na
Wolsztyn w sk³adzie SU45-141+Bh+Bh. Ostatecznie padamy, mimo, ¿e
jazda trwa tylko 35 minut. W Wolsztynie budzi mnie kumpel, nie wiem gdzie
jestem ;-) Jest 6:20. Do parady jeszcze 7 godzin. Pierwsze czajniki
wyje¿d¿aj± z szopy, my krêcimy siê bez celu po stacji. Pogoda jest
beznadziejna, ale z czasem siê trochê wypogadza, tj. przestaje padaæ, ale
s³oñca
dalej brak. Przyje¿d¿a osobówka z Leszna w sk³adzie
SU45+azdu+azdu+4bhp(oliwka). Gromadzi siê coraz wiêcej ludzi, przyje¿d¿aj±
poci±gi z
Niemiec, Cegielski, Hefajstos. W miêdzyczasie focimy SA132-001, tu¿ przed
parad± SA108-005. Jedziemy poci±giem specjalnym do Tuchorzy. To by³
b³±d. Tatusie z dzieæmi doprowadzaj± mnie do sza³u, mo¿na zwariowaæ od
ci±g³ego "jedziemy ciuch ciuch ciuch"... Dobrze, ¿e to tylko 12 km.
Zaczyna siê parada. Tutaj standard. Najpierw maszyny przeje¿d¿aj±
pojedynczo, potem w parach, póŒniej po³±czone w dwie grupy, na koniec
wszystkie
razem. Robiê ma³o zdjêæ, nagrywam dwa filmy i koniec. Czajniki jak zwykle
robi± wra¿enie, ale generalnie bez rewelacji. O 15:31 uciekam osobowym
do Zb±szynka. Tam godzinna przesiadka na osobowy z Frankfurtu. W Poznaniu
zapychamy siê w McDonaldzie i idziemy na Šwiat³owoda do Krzy¿a,
coby wyjechaæ na przeciw Przemy¶linianinowi. W Krzy¿u godzina na przesiadkê.
Podziwiamy ilo¶æ odpalonych diesli na szopie, potem idziemy
posiedzieæ w poczekalni. Na Przemy¶linianina czeka do¶æ du¿o osób. Sk³ad
pe³ny ludzi, mniej wiêcej w 100%. Jednak udaje sie znaleŒæ pusty
przedzia³, nie wa¿ne jak ;-) Przedzia³ na kwadrat i idziemy spaæ.

30.04

W (OIDP) Poznaniu dosiada siê cfaniaczek z kwadratem, jednak nie sprawia
k³opotu, te¿ idzie spaæ. We Wroc³awiu jeste¶my o 1:21, dwie godziny
przesiadki na Szklarsk±. Prawie wszystko pozamykane, krêci siê jakie¶
dresiarstwo, idziemy przesiedzieæ w jakiej¶ knajpce. W koñcu idziemy na
Szklarkê. Pustych przedzia³ów brak. Dosiadamy siê do starszej pary, wszyscy
id± spaæ.
Budzê siê w Wa³brzychu Szczawienku. Kierpoæ przychodzi z informacj±, ¿e
przed nami wykolei³ siê poci±g i trochê postoimy. Mówi siê trudno, idê spaæ
dalej, w miêdzyczasie budzê siê kilka razy, ale nieplanowy, 150-minutowy
postój mija szybko. Piêkn± lini± doje¿d¿amy do Jeleniej Góry. Jechaæ do
Szklarskiej ju¿ nie ma jak bo nie dojedziemy na Šnie¿kê do Krakowa. Szkoda,
ale kiedy¶ siê zaliczy. W JG uderzamy na McDonalda -jedyny ratunek dla
g³odnego o tej porze w tym dniu- i idziemy na Sudety.
Tam rozwalamy siê w jedynce. Przychodzi kierpoæ z pytaniem czy mamy bilety i
czy na pierwsz± klasê. Oczywi¶cie pada odpowiedŒ twierdz±ca. On na
to, ¿e "zobaczymy przy kontroli". No i przy kontroli siê zdziwi³...
W Wa³brzychu trzygodzinny fotostop. Uwieczniamy Šnie¿kê do JG, skre¶lone
sputniki, rumuny, smrody, fiata i zemstê SP32-075 na szopie. Na miejscu
stoj± wszystkie cztery EM10, jednak jako-tako daje siê ustrzeliæ tylko 03.
Przyje¿d¿a Šnie¿ka do Krakowa. Frekwencja mizerna, do koñca jedziemy sami
w przedziale. Jedzie do¶æ wielu MK, który podziwiaj± i utrwalaj± na
kliszach/kartach piêkn± trasê do K³odzka. Za K³odzkiem trasa raczej nie
ciekawa
wiêc uk³adamy siê wygodnie i w kimê... W Kêdzierzynie-KoŒlu dostajemy byka
zamiast polsata i uderzamy do Krakowa. Tam szybkie zakupy i
atakujemy rzeŒniê 35504 do Gdynia via CMK. Za Koz³owem kontrola biletów i w
Psarach do spania.

1.05

W ten sposób doje¿d¿amy do 3miasta. Tam naprawa rewizyjna w domu i o 19:42
wsiadam do Biebrzy, któr± podje¿d¿am do Gdyni w celu zajêcia
miejsca w rzeŒni do Bielska-Bia³ej. PóŒniej okazuje siê to zupe³nie nie
potrzebne bo poci±g jest s³abiutko zape³niony. We Wrzeszczu dosiada siê
kolega. Uzupe³niamy niedobór chmielu i za Toruniem idziemy spaæ.

2.05

W Bielsku pó³ godziny na przesiadkê. Robiê dzikie zdjêcia tutejszych
autobusów jedynie s³usznej marki Ikarus i biegniemy na ED72-013 do
Zwardonia.
Trasa w wiêkszo¶ci mija na bieganiu od okna do okna podziwiaj±c przepiêkn±
trasê. Po drodze mijamy lub wyprzedzamy towary z ET41. Za Milówk±
wyczajamy piêkne miejsce do zdjêæ. W Rajczy mijamy Górala do Katowic.
Doje¿d¿amy do Zwardonia. Tam zdjêcia EDka i innych stoj±cych sk³adów.
Idziemy na pizzê. Po zapchaniu siê ¶rednio-rewelacyjnym daniem,
wychodzimy z knajpki... i tu pada nie specjalnie kulturalne, spontaniczne O
KU*WA! ;-) Na stacji stoi 183 027. Zupe³nie siê nie spodziewali¶my. Szybkie
zdjêcia. Ze S³owacji przyje¿d¿a sk³ad z ET41, 183 odje¿d¿a. £azimy trochê po
okolicy robimy jakie¶ zdjêcia, przyje¿d¿a osobówka 428 w sk³adzie
EU07-538+B+3*Bh. Siódemka zabiera Brdhnu z bocznego toru i do³±cza do
swojego sk³adu. Wsiadamy do rowerówki i jedziemy do Milówki. Tu mamy 4
godziny na zdjêcia. Idziemy na wspomniany wcze¶niej ³uk. Przez ten czas
focimy dwa kible, dwa brutta, osobówkê z EU07 i Górala oczywi¶cie. Piêkna
pogoda, piêkne widoki. ¯yæ nie umieraæ :-) O 19:38 odje¿d¿amy sraczykiem do
Bielska. Tam bezskuteczne poszukiwania otwartego spo¿ywczego. W monopolowym
kupujemy mineralkê i chipsy, które pos³u¿± za kolacjê... £adujemy siê do
45200. Serwis w WC, "kolacja" i spaæ...

3.05

Spanie koñczy siê za gdzie¶ ko³o Czêstochowy, gdzie do przedzia³u ³aduje nam
siê osobnik, który, delikatnie mówi±c, uniemo¿liwia nam dalsz±-spokojn±
podró¿. Spokój wróci³ dopiero za Kutnem. Je¶li kto¶ bardzo chce znaæ
szczegó³y, niech pisze na prv. Od Kutna ¶piê do samego Gdañska. To dla mnie
koniec weekendu. Po za incydentem na koniec, by³o super. Zaliczyli¶my piêkne
linie, zrobili¶my niez³e zdjêcia, z pierwotnych planów zosta³o niewiele, ale
stwierdzam, ¿e wysz³o to nawet na dobre.

Szczegó³owy plan http://marcinc.rail.pl/weekend.htm
Skan turystyka Loading Image...
Kilka najlepszych zdjêæ http://marcinc.rail.pl/maj/maj.htm

pozdrawiam
--
MC
www.twg.prv.pl
Grzegorz Nowak
2006-05-04 17:08:28 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
wiêc uk³adamy siê wygodnie i w kimê... W Kêdzierzynie-KoŒlu dostajemy byka
zamiast polsata i uderzamy do Krakowa.
Co za K³odzkiem trasa nieciekawa? chyba ¿artujesz. A np Bardo Šl±skie,
Jeziora ko³o Otmuchowa.
A ten polsat na ¶nie¿ce to ciekawa rzecz

GN
Marcin Czapnik
2006-05-04 17:10:38 UTC
Permalink
Post by Grzegorz Nowak
Post by Marcin Czapnik
wiêc uk³adamy siê wygodnie i w kimê... W Kêdzierzynie-KoŒlu dostajemy byka
zamiast polsata i uderzamy do Krakowa.
Co za K³odzkiem trasa nieciekawa? chyba ¿artujesz. A np Bardo Šl±skie,
Jeziora ko³o Otmuchowa.
A nie wiem, spa³em ;-)

Autopoprawka do relacji:
link do turystyka: Loading Image...

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
semaforek
2006-05-04 21:10:01 UTC
Permalink
Co za Kłodzkiem trasa nieciekawa? chyba żartujesz. A np Bardo Śląskie,
Jeziora koło Otmuchowa.
A ten polsat na śnieżce to ciekawa rzecz
najbardziej to się chyba spodobało pasażerom bo "nie szarpie"
--
semaforek (Wodzisław Śląski)
gagarinowa linia Nędza-Markowice-Syrynia-Pszów

przepraszam za błędy ortograficzne i składniowe w moich postach
nie dla spamu tak dla kolei
GG 6621129 e-mail lukislukis[małpa]o2.pl
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
2006-05-04 17:25:39 UTC
Permalink
Jedzie się przyjemnie, popijając to i tamto ;-) Sielanka kończy się w
Laskowicach, gdzie do przedziału kierownik wciska nam trzy babcie w wieku od
~60 do 80 lat. Trageeedia.
Kiedyś może też bedziesz miał 60 ~ 80 lat i też ktoś powie - "koniec
sielanki.... Tragedeeedia."

G.B.
Marcin Czapnik
2006-05-04 17:30:27 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Jedzie siê przyjemnie, popijaj±c to i tamto ;-) Sielanka koñczy siê w
Laskowicach, gdzie do przedzia³u kierownik wciska nam trzy babcie w wieku od
~60 do 80 lat. Trageeedia.
Kiedy¶ mo¿e te¿ bedziesz mia³ 60 ~ 80 lat i te¿ kto¶ powie - "koniec
sielanki.... Tragedeeedia."
Mo¿e i tak bêdzie. Nie mam zamiaru znosiæ ci±g³ego nawijania babæ i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, ¿e te¿ kiedy¶ bêdê w takim wieku...

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
2006-05-04 17:33:26 UTC
Permalink
Może i tak będzie. Nie mam zamiaru znosić ciągłego nawijania babć i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, że też kiedyś będę w takim wieku...
A myślisz, że jak jesteś 3,4,5 dni w drodze to fiołkami pachniesz ;-P

G.B.
Marcin Czapnik
2006-05-04 17:37:16 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Mo¿e i tak bêdzie. Nie mam zamiaru znosiæ ci±g³ego nawijania babæ i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, ¿e te¿ kiedy¶ bêdê w takim wieku...
A my¶lisz, ¿e jak jeste¶ 3,4,5 dni w drodze to fio³kami pachniesz ;-P
Pewnie nie, ale staram siê myæ w miarê mo¿liwo¶ci i zabijaæ nieciekawe
zapachy dezodorantem.
Natomiast, jestem w stanie z du¿± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e te babcie nie
kó³eczkowa³y od 3 dni :P

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
kurier
2006-05-04 17:48:01 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
A my¶lisz, ¿e jak jeste¶ 3,4,5 dni w drodze to fio³kami pachniesz ;-P
Pewnie nie, ale staram siê myæ w miarê mo¿liwo¶ci i zabijaæ nieciekawe
zapachy dezodorantem.
Natomiast, jestem w stanie z du¿± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e te babcie nie
kó³eczkowa³y od 3 dni :P
To ja zrobie za rzecznika prasowego Marcina :P Otoz nam wystarczy³o zionac
dezodorantem ala ¯ubrzyk:D A jedna z owych staruszek nawet niechcia³a ³yczka
Baccardi:D a to dobry odswiezacz do ust:D

KURIER
Grzegorz Nowak
2006-05-04 17:37:16 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Mo¿e i tak bêdzie. Nie mam zamiaru znosiæ ci±g³ego nawijania babæ i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, ¿e te¿ kiedy¶ bêdê w takim wieku...
Ró¿nych ludzi w poci±gu sie spotyka, ale gdyby by³o inaczej nie by³o by
czego wspominaæ z podró¿y. Z reszta po kilku dniach w poci±gu cz³owiek sam
zaczyna ¶mierdzieæ i mo¿e nawet tego nie czujesz.

GN
marcin gorzelnik
2006-05-04 17:39:38 UTC
Permalink
Z reszta po kilku dniach w pociągu człowiek sam
zaczyna śmierdzieć i może nawet tego nie czujesz.
niekoniecznie. Spędziłem 6 nocy w pociągach. Wystarczy codzienna toaleta,
zmiana bielizny, umycie włosów i prysznic:) gorzej ze zmęczeniem:)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
jaQbek
2006-05-04 23:10:47 UTC
Permalink
Post by marcin gorzelnik
prysznic:)
Na dworcach ?
marcin gorzelnik
2006-05-05 06:48:33 UTC
Permalink
Post by jaQbek
Post by marcin gorzelnik
prysznic:)
Na dworcach ?
Tak. Są stacje gdzie można takiego luksusu zażyć - np dworzec PKS w Słupsku:)
i jescze jedna, na której brałem prysznic ale już nie pamiętam:) W Słupsku -
ceny w Euro i w złotówkach:P
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin
2006-05-05 08:33:12 UTC
Permalink
Post by jaQbek
Post by marcin gorzelnik
prysznic:)
Na dworcach ?
Tak. S± stacje gdzie mo¿na takiego luksusu za¿yæ - np dworzec PKS w
S³upsku:)
i jescze jedna, na której bra³em prysznic ale ju¿ nie pamiêtam:) W
S³upsku -
ceny w Euro i w z³otówkach:P
Jako korzystalem kiedys w Szczecinie Glownym. Choc zachwycajacy to on nie
byl. Ten prysznic
MuNiO [z pracy]
2006-05-12 12:16:49 UTC
Permalink
Tak. S± stacje gdzie mo¿na takiego luksusu za¿yæ - np dworzec PKS w
S³upsku:)
i jescze jedna, na której bra³em prysznic ale ju¿ nie pamiêtam:) W
S³upsku -
ceny w Euro i w z³otówkach:P
1e = 2 zl :)

Stefan_Opole
2006-05-04 19:10:11 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Mo¿e i tak bêdzie. Nie mam zamiaru znosiæ ci±g³ego nawijania babæ i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, ¿e te¿ kiedy¶ bêdê w takim wieku...
Ale to pewno¶æ, ¿e nie za¶niesz. Ja jeszcze w ¿yciu kó³eczka nie zaliczy³em,
ale zaliczy³em trasê Opole(1:42)->Szczecin G(9:12)-> Audyt sieci komp w
Szczeninie -> Szczecin G³ (17:30) -> Opole G³ (0:29) i w drodze powrotnej od
Krzy¿a do Wroc³awia G³ownego nie by³o do kogo gêby otworzyæ. Dziêkujê za
takie podróze...

Pozdrawiam
Stefan
Marcin Czapnik
2006-05-04 19:20:21 UTC
Permalink
Post by Stefan_Opole
Post by Marcin Czapnik
Mo¿e i tak bêdzie. Nie mam zamiaru znosiæ ci±g³ego nawijania babæ i
nieciekawego zapachu, tylko dlatego, ¿e te¿ kiedy¶ bêdê w takim wieku...
Ale to pewno¶æ, ¿e nie za¶niesz. Ja jeszcze w ¿yciu kó³eczka nie zaliczy³em,
ale zaliczy³em trasê Opole(1:42)->Szczecin G(9:12)-> Audyt sieci komp w
Szczeninie -> Szczecin G³ (17:30) -> Opole G³ (0:29) i w drodze powrotnej od
Krzy¿a do Wroc³awia G³ownego nie by³o do kogo gêby otworzyæ. Dziêkujê za
takie podróze...
To i tak nie mia³a byæ przespana noc, i nie by³a, bez wzglêdu na babcie :D

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
kurier
2006-05-04 19:37:32 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
To i tak nie mia³a byæ przespana noc, i nie by³a, bez wzglêdu na babcie :D
Niewiem czemu ale odrazu zaczynam sie skrecac ze smiechu...chcesz cos
dodac...;-D


KURIER
Marcin Czapnik
2006-05-04 19:47:50 UTC
Permalink
Post by kurier
Post by Marcin Czapnik
To i tak nie mia³a byæ przespana noc, i nie by³a, bez wzglêdu na babcie :D
Niewiem czemu ale odrazu zaczynam sie skrecac ze smiechu...chcesz cos
dodac...;-D
Niii, jak chcesz to dodawaj ;-)

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
Stefan_Opole
2006-05-04 20:06:51 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
U¿ytkownik "Grzegorz Nowak"
[CIACH]
Post by Marcin Czapnik
To i tak nie mia³a byæ przespana noc, i nie by³a, bez wzglêdu na babcie :D
Nie wiem, jak to u Ciebie wygl±da, ale u mnie nie przespana poprzednia noc
daje sie we znaki


Pozdrawiam
Stefan
Eli
2006-05-04 20:08:33 UTC
Permalink
Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda, ale u mnie nie przespana poprzednia noc
daje sie we znaki
Nie tylko u Ciebie. Starość nie radość! :D
Marcin Czapnik
2006-05-04 20:14:38 UTC
Permalink
Post by Stefan_Opole
Post by Marcin Czapnik
U¿ytkownik "Grzegorz Nowak"
[CIACH]
Post by Marcin Czapnik
To i tak nie mia³a byæ przespana noc, i nie by³a, bez wzglêdu na babcie :D
Nie wiem, jak to u Ciebie wygl±da, ale u mnie nie przespana poprzednia noc
daje sie we znaki
Kimn±³em siê 30 minut w osobówce do Wolsztyna (Kurier, tylko ju¿ nie pisz
nic ;P) i potem nawet nie muli³o.

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
kurier
2006-05-05 05:20:37 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Kimn±³em siê 30 minut w osobówce do Wolsztyna (Kurier, tylko ju¿ nie pisz
nic ;P) i potem nawet nie muli³o.
A fote wstawic moge??heheh:P

KURIER
badworm
2006-05-05 17:44:58 UTC
Permalink
Post by kurier
A fote wstawic moge??heheh:P
Wystaw, wystaw, koniecznie! ;->
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
Marcin Czapnik
2006-05-05 17:57:22 UTC
Permalink
Post by badworm
Post by kurier
A fote wstawic moge??heheh:P
Wystaw, wystaw, koniecznie! ;->
A niech wstawia, ja tam tylko spa³em nie¶wiadomy niczego (zreszt± on te¿)
;-)

pozdr
--
MC :)
www.twg.prv.pl
jaQbek
2006-05-04 23:13:07 UTC
Permalink
Post by Stefan_Opole
Nie wiem, jak to u Ciebie wygl±da, ale u mnie nie przespana poprzednia noc
daje sie we znaki
Ka¿demu siê chyba daje. Czasami jednak nie od razu. Mi zarwana noc w drodze
do Wolsztyna da³a znaæ dopiero po 2 dniach, mimo, i¿ póŒniej stara³em siê
nie zarywaæ nocek. Co niekoniecznie siê uda³o.
kurier
2006-05-04 17:38:35 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Pierwsze kilometry robiê Mieszkiem z Gdañsk Oliwy do Gdyni G³ównej.
Tam ju¿ zbieraj± siê ludzie czekaj±cy na 56200. W tym mocna grupa MK.
Podstawiony sk³ad jest atakowany przez lud, ale ostatecznie frekwencja nie
jest zabójcza, siedz±ce, w³±cznie z tymi na korytarzach, zajête,
ale nikt nie stoi.
Jedzie siê przyjemnie, popijaj±c to i tamto ;-)
Naszym sponsorem by³ ¯ubr,¯ywiec i Bacaardi:P Dziekujemuy za sponsoring:D

Sielanka koñczy siê w
Post by Marcin Czapnik
Laskowicach, gdzie do przedzia³u kierownik wciska nam trzy babcie w wieku od
~60 do 80 lat.
NIe narzekaj smierdzia³y mniej niz krowy unijne:P

Trageeedia. Resztê podró¿y do Poznania spêdzam w
Post by Marcin Czapnik
przedsionkach/korytarzach/przedziale innej ekipy.
Jak tam miesniaki:> Bo nawalanka by³a zdrowa:D

To jednak by³a fajna noc
Post by Marcin Czapnik
:-)
W Poznaniu przesiadamy siê na Terespola do Zb±szynka. Tam ju¿ zape³nienie
150% Sk³ad B+A+B. Jedziemy przy kiblu.
W koncu ten kibel zostawilismy otwarty czy zamkniety??

W Zb±szynku ponad 1,5h
Post by Marcin Czapnik
czekania na Wolsztyn. Focimy SA105-104. W koñcu logujemy siê do osobówki na
Wolsztyn w sk³adzie SU45-141+Bh+Bh. Ostatecznie padamy, mimo, ¿e
jazda trwa tylko 35 minut. W Wolsztynie budzi mnie kumpel, nie wiem gdzie
jestem ;-)
Najpierw ja sie obudzi³em na Tobie.Potem musia³em Cie prac po mordzie,twardy
by³es heh:D Ale foto nam stukneli niez³e:D

KURIER
Marcin Czapnik
2006-05-04 17:46:53 UTC
Permalink
Post by kurier
W koncu ten kibel zostawilismy otwarty czy zamkniety??
Ostatecznie komu¶ otworzyli¶my ;-)
Post by kurier
W Zb±szynku ponad 1,5h
Post by Marcin Czapnik
czekania na Wolsztyn. Focimy SA105-104. W koñcu logujemy siê do osobówki na
Wolsztyn w sk³adzie SU45-141+Bh+Bh. Ostatecznie padamy, mimo, ¿e
jazda trwa tylko 35 minut. W Wolsztynie budzi mnie kumpel, nie wiem gdzie
jestem ;-)
Najpierw ja sie obudzi³em na Tobie.Potem musia³em Cie prac po mordzie,twardy
by³es heh:D Ale foto nam stukneli niez³e:D
A weŒ w ogóle :D

pozdr :)
--
MC
www.twg.prv.pl
domino
2006-05-04 18:12:05 UTC
Permalink
Kilka najlepszych zdjęć http://marcinc.rail.pl/maj/maj.htm
W pierwszej chwili pomyślałem że mi ukradłeś fotkę. :P
Konkretnie chodzi o
http://marcinc.rail.pl/maj/SU45-141_Zbaszynek_02_29.04.2006.html

Moja z 27 kwietnia. ;-)

Loading Image...
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Czapnik
2006-05-04 18:19:20 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Kilka najlepszych zdjêæ http://marcinc.rail.pl/maj/maj.htm
W pierwszej chwili pomy¶la³em ¿e mi ukrad³e¶ fotkê. :P
Konkretnie chodzi o
http://marcinc.rail.pl/maj/SU45-141_Zbaszynek_02_29.04.2006.html
Moja z 27 kwietnia. ;-)
http://fspy.fm.interia.pl/zb%B1szynek27.jpg
Nie dzia³a.

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
domino
2006-05-04 18:25:34 UTC
Permalink
Nie działa.
To może
Loading Image...
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Czapnik
2006-05-04 18:56:08 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Nie dzia³a.
To mo¿e
http://fspy.fm.interia.pl/zbaszynek27.jpg
Faktycznie uderzaj±ce podobieñstwo :-)

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
domino
2006-05-04 19:10:54 UTC
Permalink
Faktycznie uderzające podobieństwo :-)
Byłeś tam dokładnie 2 doby po mnie.

Żeby było zabawniej, dokładnie w 2 doby po Tobie (1 maja) byłem tam ponownie
(przyjechałem tym samym pociągiem z Leszna). :P
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Eli
2006-05-04 20:07:17 UTC
Permalink
Wolsztyn w składzie SU45-141+Bh+Bh. Ostatecznie padamy, mimo, że
jazda trwa tylko 35 minut. W Wolsztynie budzi mnie kumpel, nie wiem gdzie
jestem ;-)
Za dużo browarów na kółeczku sie nie pije, bo potem nie ma siły na dalszą
jazdę. :P
paradą SA108-005. Jedziemy pociągiem specjalnym do Tuchorzy. To był
błąd. Tatusie z dziećmi doprowadzają mnie do szału, można zwariować od
ciągłego "jedziemy ciuch ciuch ciuch"... Dobrze, że to tylko 12 km.
Mnie żaden bachor nie drażnił ani w jedną, ani w drugą stronę. Jestem
zadowolony z tego przejazdu. :P
razem. Robię mało zdjęć, nagrywam dwa filmy i koniec. Czajniki jak zwykle
robią wrażenie, ale generalnie bez rewelacji.
Prawdziwą rewelacją na paradzie była lokomotywa Ty2-953! :P
Marcin Czapnik
2006-05-04 20:16:34 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Wolsztyn w sk³adzie SU45-141+Bh+Bh. Ostatecznie padamy, mimo, ¿e
jazda trwa tylko 35 minut. W Wolsztynie budzi mnie kumpel, nie wiem gdzie
jestem ;-)
Za du¿o browarów na kó³eczku sie nie pije, bo potem nie ma si³y na dalsz±
jazdê. :P
Nie wypowiadaj siê :P
Post by Marcin Czapnik
parad± SA108-005. Jedziemy poci±giem specjalnym do Tuchorzy. To by³
b³±d. Tatusie z dzieæmi doprowadzaj± mnie do sza³u, mo¿na zwariowaæ od
ci±g³ego "jedziemy ciuch ciuch ciuch"... Dobrze, ¿e to tylko 12 km.
Mnie ¿aden bachor nie dra¿ni³ ani w jedn±, ani w drug± stronê. Jestem
zadowolony z tego przejazdu. :P
Nie wypowiadaj siê ^ 2 :P
Post by Marcin Czapnik
razem. Robiê ma³o zdjêæ, nagrywam dwa filmy i koniec. Czajniki jak zwykle
robi± wra¿enie, ale generalnie bez rewelacji.
Prawdziw± rewelacj± na paradzie by³a lokomotywa Ty2-953! :P
Czajnik jak czajnik :P

;-)

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
Eli
2006-05-04 20:27:04 UTC
Permalink
Nie wypowiadaj się :P
Ja chociaż jestem MK. <cfaniak>
kurier
2006-05-05 05:22:50 UTC
Permalink
Post by Marcin Czapnik
Nie wypowiadaj siê :P
Ja chocia¿ jestem MK. <cfaniak>
S³awetna kwestia z dworca gdynskiego "Czy to wy jestescie ta grupa
psychopatow??-TAKKK" ;D

KURIER
przemas
2006-05-04 20:09:14 UTC
Permalink
W końcu logujemy się do osobówki na Wolsztyn w składzie SU45-141+Bh+Bh.
Wie ktoś może czy SU45-141 wróci do Grudziądza?
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Krzysztof Waszkiewicz
2006-05-04 21:34:06 UTC
Permalink
Dojeżdżamy do Zwardonia. Tam zdjęcia EDka i innych stojących składów.
Idziemy na pizzę. Po zapchaniu się średnio-rewelacyjnym daniem,
wychodzimy z knajpki... i tu pada nie specjalnie kulturalne, spontaniczne O
KU*WA! ;-) Na stacji stoi 183 027. Zupełnie się nie spodziewaliśmy. Szybkie
Jest tam prawie zawsze - jezdzi jako popych z bruttami ze Skalite.
Ostatnio miala rewizje i jakos wyglada - bo przed nia to byla
tragedia...

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Marcin Czapnik
2006-05-04 21:48:37 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Post by Marcin Czapnik
Doje¿d¿amy do Zwardonia. Tam zdjêcia EDka i innych stoj±cych sk³adów.
Idziemy na pizzê. Po zapchaniu siê ¶rednio-rewelacyjnym daniem,
wychodzimy z knajpki... i tu pada nie specjalnie kulturalne,
spontaniczne O
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Post by Marcin Czapnik
KU*WA! ;-) Na stacji stoi 183 027. Zupe³nie siê nie spodziewali¶my. Szybkie
Jest tam prawie zawsze - jezdzi jako popych z bruttami ze Skalite.
No to ju¿ wiem dlaczego tak szybko zdematerializowa³ siê sk³ad, z którym
przyjecha³a :)
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Ostatnio miala rewizje i jakos wyglada - bo przed nia to byla
tragedia...
No teraz piêkna jest.

pozdr
--
MC
www.twg.prv.pl
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...