Discussion:
[TV] Poci±g, FILM WOJENNY
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
granat
2019-10-21 07:36:08 UTC
Permalink
https://www.teleman.pl/tv/Pociag-790858

wtorek, 22 paŒdziernika
0:30T VP Kultura

II wojna ¶wiatowa, Francja. Pary¿ wkrótce zostanie wyzwolony przez si³y
alianckie. Szykuj±cy siê do odwrotu Niemcy planuj± zgromadzenie
najwa¿niejszych dzie³ sztuki z francuskich muzeów i przewiezienie ich do
swojego kraju. Akcjê nadzoruje pu³kownik von Waldheim (Paul Scofield),
wielki mi³o¶nik i znawca sztuki. Dzie³a maj± zostaæ wywiezione specjalnym
poci±giem. Tymczasem kustoszka muzeum panna Villard (Suzanne Flon) prosi o
pomoc pracownika kolei i jednocze¶nie cz³onka ruchu oporu, Paula Labiche'a
(Burt Lancaster). Ma on zatrzymaæ poci±g...
boczniak
2019-10-21 11:40:54 UTC
Permalink
Post by granat
https://www.teleman.pl/tv/Pociag-790858
wtorek, 22 października
0:30T VP Kultura
II wojna światowa, Francja. Paryż wkrótce zostanie wyzwolony przez siły
alianckie. Szykujący się do odwrotu Niemcy planują zgromadzenie
najważniejszych dzieł sztuki z francuskich muzeów i przewiezienie ich do
swojego kraju. Akcję nadzoruje pułkownik von Waldheim (Paul Scofield),
wielki miłośnik i znawca sztuki. Dzieła mają zostać wywiezione specjalnym
pociągiem. Tymczasem kustoszka muzeum panna Villard (Suzanne Flon) prosi o
pomoc pracownika kolei i jednocześnie członka ruchu oporu, Paula Labiche'a
(Burt Lancaster). Ma on zatrzymać pociąg...
Wczoraj wieczorem (niedziela) też leciał w tej stacji

Loading...