Discussion:
[pr][Podkarpacie][cyt]Zielone światło do Warszawy na Ocice - Rzeszów
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Forest
2006-02-13 22:56:52 UTC
Permalink
Naj¶mielsze plany zak³adaj±, ¿e ju¿ w jesieni z Rzeszowa do Kolbuszowej
dojedziemy szynobusem

http://archiwum.pressmedia.com.pl/d.asp?u_file=2006/2006-01-02/J.txt

PODKARPACIE. Sejmowa komisja ds. infrastruktury zatwierdzi³a projekt remontu
odcinka kolei Rzeszów-Ocice. Na ten rok rz±d przeznaczy³ te¿ 10 mln z³ na
modernizacjê wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, ¿e podró¿ poci±giem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci siê nawet do 3 godzin.

Od lat, aby dostaæ siê poci±giem z Rzeszowa do Warszawy, najczê¶ciej jedzie
siê przez Kraków. Nawet gdy siê podró¿uje ekspresem, zajmuje to przesz³o 5
godzin. Jest to wynik wykluczenia z ruchu odcinka kolei Rzeszów-Ocice z
powodu z³ego stanu technicznego. W konsekwencji Rzeszów utraci³ najkrótsze
po³±czenie ze stolic±. Trasa przejazdu wyd³u¿y³a siê o 160 km, a czas
przejazdu zosta³ zwiêkszony o dwie godziny.

Aby zmieniæ ten kolej rzeczy, konieczne jest zmodernizowanie i
zelektryfikowanie linii kolejowej. Podkarpackim parlamentarzystom uda³o siê
pozyskaæ w tej sprawie nie tylko obietnice Sejmu i rz±du, ale te¿ realne
poparcie. Na ten rok przeznaczono 10 mln z³ na modernizacjê wspomnianej
trasy.

W miniony czwartek w siedzibie Zak³adu Linii Kolejowych w Rzeszowie odby³o
siê posiedzenie w którym oprócz kolejarzy wziêli udzia³ przedstawiciele
wszystkich samorz±dów, przez których teren przebiega linia Rzeszów-Ocice,
jak te¿ reprezentanci Urzêdu Marsza³kowskiego. Wszyscy wykazuj± wielkie
zaanga¿owanie w sprawê oraz deklaruj± pomoc.

Bieszczady bli¿ej Warszawy

Opracowany zosta³ ju¿ program prac na rok bie¿±cy. Rozpoczn± siê one ju¿ w
maju. Wiêkszo¶æ wspomnianej kwoty bêdzie wydana na przygotowanie
elektryfikacji tej linii: 2,5 mln z³ na remont pierwszych odcinków z
Rzeszowa do G³ogowa M³p., a potem do Kolbuszowej.

Naj¶mielsze plany mówi±, ¿e za trzy lub cztery lata szlakiem z Rzeszowa
przez Tarnobrzeg do Warszawy bêd± jeŒdzi³y poci±gi ekspresowe oraz
InterCity. Dla zapewnienia odpowiedniej prêdko¶ci na odcinku do Ocic nale¿y
wykonaæ remont kapitalny wraz z robotami towarzysz±cymi, których koszt
wynosi 47 mln z³. Elektryfikacja natomiast poch³onie 90 mln z³.

Jak zapewniaj± pos³owie PiS-u, tak± kwotê w nastêpnych latach bêd± w stanie
zdobyæ z bud¿etu pañstwa. Szlak bêdzie modernizowany w ramach programu
''Bieszczady bli¿ej Warszawy''.

- Zanim t± lini± po kilku latach przerwy znów pojad± poci±gi, trzeba bêdzie
wyci±æ a¿ 25 hektarów gêstego zakrzaczenia - poinformowa³ Andrzej
Ko¶cielniak, dyrektor Zak³adu Linii Kolejowych w Rzeszowie. - Kolejnym
zadaniem bêdzie remont kilkudziesiêciu kilometrów torów oraz odbudowanie
urz±dzeñ zabezpieczaj±cych ruch poci±gów na stacji Kolbuszowa, G³ogów i na
przejazdach kolejowych. Koniecznie trzeba wymieniæ butwiej±ce, drewniane
podk³ady umieszczone miêdzy szynami.

Modernizacja czeka te¿ przystanki. Stan± nich nowe wiaty peronowe i
o¶wietlenie. Centrum sterowania linii zostanie umieszczone w Kolbuszowej.
Samorz±d wojewódzki planuje ju¿ jesieni± wprowadziæ kursy szynobusu na
trasie Rzeszów-Kolbuszowa.

and, ³ap


Super Nowo¶ci z dnia 13_02_2006
andy - lxd2-332
2006-02-13 23:03:20 UTC
Permalink
PODKARPACIE. Sejmowa komisja ds. infrastruktury zatwierdziła projekt remontu
odcinka kolei Rzeszów-Ocice. Na ten rok rząd przeznaczył też 10 mln zł na
modernizację wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, że podróż pociągiem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci się nawet do 3 godzin.
Chyba w lutym... z samego Tarnobrzega vlak czołga się do Wawki 5 h z
hakiem...
- Zanim tą linią po kilku latach przerwy znów pojadą pociągi, trzeba będzie
wyciąć aż 25 hektarów gęstego zakrzaczenia - poinformował Andrzej
Kościelniak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie. - Kolejnym
25ha ? jak on to policzył ???

pozdr./
&y
Forest
2006-02-13 23:12:07 UTC
Permalink
Post by Forest
PODKARPACIE. Sejmowa komisja ds. infrastruktury zatwierdzi³a projekt remontu
odcinka kolei Rzeszów-Ocice. Na ten rok rz±d przeznaczy³ te¿ 10 mln z³ na
modernizacjê wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, ¿e podró¿ poci±giem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci siê nawet do 3 godzin.
Chyba w lutym... z samego Tarnobrzega vlak czo³ga siê do Wawki 5 h z
hakiem...
Czy kolega zauwa¿y³ s³owo - "docelowo"?
Post by Forest
- Zanim t± lini± po kilku latach przerwy znów pojad± poci±gi, trzeba bêdzie
wyci±æ a¿ 25 hektarów gêstego zakrzaczenia - poinformowa³ Andrzej
Ko¶cielniak, dyrektor Zak³adu Linii Kolejowych w Rzeszowie. - Kolejnym
25ha ? jak on to policzy³ ???
Pewnie metod± etatu ciêæ z lat ubieg³ych. ;)

Pozdrawiam.
Forest
andy - lxd2-332
2006-02-13 23:15:00 UTC
Permalink
Czy kolega zauważył słowo - "docelowo"?
tak - dlatego myślę, że ten luty to może być 2030 nawet... Ale linia
Tarnobrzeg - Skarżysko to prędzej padnie niż doczeka się remontu... Co
najwyżej zostanie tramwaj do Ostrowca...

pozdr.
&y
Forest
2006-02-13 23:28:09 UTC
Permalink
Post by Forest
Czy kolega zauwa¿y³ s³owo - "docelowo"?
tak - dlatego my¶lê, ¿e ten luty to mo¿e byæ 2030 nawet... Ale linia
Tarnobrzeg - Skar¿ysko to prêdzej padnie ni¿ doczeka siê remontu... Co
najwy¿ej zostanie tramwaj do Ostrowca...
Pamiêtasz jak pisa³e¶ o jeŒdzie przez Staszów do Kielc ze zmian± czo³a w
Tarnobrzegu... ;)
Co siê tyczy ogólnie ca³ego przedsiêwziêcia, to brzmi to trochê jak SF, ale
jakby Ci kto¶ powiedzia³, pod koniec lat 80-tych, ¿e za 15 lat prawie ka¿dy
bêdzie mia³ telefon, który bêdzie móg³ gdziekolwiek ze sob± zabraæ te¿ by¶
nie uwierzy³. ;)

Pozdro.
Forest
andy - lxd2-332
2006-02-13 23:37:06 UTC
Permalink
Pamiętasz jak pisałeś o jeździe przez Staszów do Kielc ze zmianą czoła w
Tarnobrzegu... ;)
Tak ;) ale czas nie będzie lepszy - nawet nie wiem czy jest 80 na trasie
Chmielów - Sitkówka...
Co się tyczy ogólnie całego przedsięwzięcia, to brzmi to trochę jak SF, ale
jakby Ci ktoś powiedział, pod koniec lat 80-tych, że za 15 lat prawie każdy
będzie miał telefon, który będzie mógł gdziekolwiek ze sobą zabrać też byś
nie uwierzył. ;)
Masz rację. Jeszcze z rok temu zakup 11 EZT przez PKP PR czy
modernizacja kibli też były SF...
Ale niepokoją takie rzeczy jak np. rozbiórka linii do Niepołomic,
Krokówki... ciekawe czy trasa Włoszczowice - Busko pójdzie pod palnik...
Na jesieni jeszcze drut wisiał...
A tak już OT to dziś znów widziałem tramwaj w Kielcach ! Czyli wynalazek
Pesy się jednak toczy...

pozdr.
&y
Forest
2006-02-13 23:56:58 UTC
Permalink
Masz racjê. Jeszcze z rok temu zakup 11 EZT przez PKP PR czy modernizacja
kibli te¿ by³y SF...
Co do ³ódzkiej maszyny, to raczej nie mam z³udzeñ, bo to trochê ma³o.
Mogliby zainwestowaæ w EN81, albo w jaki¶ synobus do ods³ugi Tomaszów -
Skar¿ysko.
Ale niepokoj± takie rzeczy jak np. rozbiórka linii do Niepo³omic,
Krokówki... ciekawe czy trasa W³oszczowice - Busko pójdzie pod palnik...
Mnie te¿ niepokoi, tam barkauje 30 - 40 km toru ¿eby funkcjonowa³a jako
najkrótsze po³±czenie Warszawy z Krynic±.
Na jesieni jeszcze drut wisia³...
Ciekawe, jak z³omiarze z tamtych stron, a do Buska ¿aden towarowy nie
doje¿d¿a?
A tak ju¿ OT to dzi¶ znów widzia³em tramwaj w Kielcach ! Czyli wynalazek
Pesy siê jednak toczy...
Musi siê toczyæ, na pocz±tku z ka¿dym prototypem s± k³opoty. Przecie¿ nie
da siê go przetestowaæ w ka¿dych warunkach i ka¿dej sytuacji.

Pozdro.
Forest
srk
2006-02-15 08:34:33 UTC
Permalink
Post by Forest
Masz racjê. Jeszcze z rok temu zakup 11 EZT przez PKP PR czy modernizacja
kibli te¿ by³y SF...
Co do ³ódzkiej maszyny, to raczej nie mam z³udzeñ, bo to trochê ma³o.
Mogliby zainwestowaæ w EN81, albo w jaki¶ synobus do ods³ugi Tomaszów -
Skar¿ysko.
Ale niepokoj± takie rzeczy jak np. rozbiórka linii do Niepo³omic,
Krokówki... ciekawe czy trasa W³oszczowice - Busko pójdzie pod palnik...
Mnie te¿ niepokoi, tam barkauje 30 - 40 km toru ¿eby funkcjonowa³a jako
najkrótsze po³±czenie Warszawy z Krynic±.
A gdyby jeszcze tak przebic tunel z Grybowa do Krynicy ;-)
Post by Forest
Na jesieni jeszcze drut wisia³...
Ciekawe, jak z³omiarze z tamtych stron, a do Buska ¿aden towarowy nie
doje¿d¿a?
Przez Busko jezdza pociagi do kopalni w Gackach, do samego Buska pewnie tez
cos zajezdza.
Niestety stacja jest dosc daleko za miastem. Moze byc cos ruszylo, gdyby
dobudowaæ ze 3 km toru w kierunku centrum miasta.
--
srk
Tomek Janiszewski
2006-02-15 15:38:25 UTC
Permalink
Post by srk
Przez Busko jezdza pociagi do kopalni w Gackach, do samego Buska pewnie tez
cos zajezdza.
Niestety stacja jest dosc daleko za miastem. Moze byc cos ruszylo, gdyby
dobudować ze 3 km toru w kierunku centrum miasta.
Albo jak sama nazwa wskazuje, dowozić poróznych z dworca do Buska... busem!
;-)
Pozdrawiam
Tomek Janiszewski
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Gupik
2006-02-15 16:00:09 UTC
Permalink
a od dworcu w Busku jest daleko do miasta , i czy coś tam jeździ jeszcze
po tych torach i jak często ??

ps. czy stacja w busku ma jakieść urządzenia SRK ??
srk
2006-02-15 16:27:00 UTC
Permalink
ps. czy stacja w busku ma jakie¶æ urz±dzenia SRK ??
Kazda stacja ma jakies :-)
--
srk
Michal Jankowski
2006-02-15 17:45:49 UTC
Permalink
Post by srk
Post by Gupik
ps. czy stacja w busku ma jakieść urządzenia SRK ??
Kazda stacja ma jakies :-)
Nie każda linia kończy się stacją 8-)

MJ
Pedro
2006-02-14 09:22:24 UTC
Permalink
25ha ? jak on to policzy³ ???
Zapewne kalkulatorem :) Liczac pas o szerokosci 5 m i dlugosci 30 km masz
juz 15 ha. Pozostale 10 ha uzbierasz zwlaszcza na karczowaniu: trojkatow
widocznosci na przejazdach, torow stacyjnych w Kolbuszowej, peronow na
przystankach itp.

Pedro
Pedro
2006-02-14 08:52:26 UTC
Permalink
Post by Forest
Samorz±d wojewódzki planuje ju¿ jesieni± wprowadziæ kursy szynobusu na
trasie Rzeszów-Kolbuszowa.
Czy jest sens wydawaæ 10 mln na remont linii, skoro i tak zapewne bêdzie
jeŒdziæ KKA?

Pedro
Marcin Kulik
2006-02-14 09:09:08 UTC
Permalink
Czy jest sens wydawać 10 mln na remont linii, skoro i tak zapewne będzie
jeździć KKA?
Też sobie zadaję to pytanie. Czy 160-tysięczne miasto to takie zagłębie
przewozów, aby warto było wydawac kasę na remont nieuzywanej od dawna linii,
podczas gdy inne linie sypią się na potęgę ? Wspomnę tylko o linii Kołobrzeg-
Goleniów, na której ruch pasażerski dzięki zmianom w rozkładzie jest realny,
a nie tylko wirtualny, ale odcinek Baszewice - Gąbin od dawna prosi się o
remont.
To hasło "Bieszczady bliżej Warszawy" jest może chwytliwe, ale gdzie
Bieszczady, a gdzie Rzeszów ? Czy z Rzeszowa dalej trzeba będzie się tłuc 4
godziny i to nie w same góry, ale tylko do Zagórza albo Sanoka ? Czy nocny
pociąg z Warszawy do Zagorza poza feriami i wakacjami nadal będzie jeździł
raz w tygodniu ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Eli
2006-02-14 09:58:17 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Też sobie zadaję to pytanie. Czy 160-tysięczne miasto to takie zagłębie
przewozów, aby warto było wydawac kasę na remont nieuzywanej od dawna linii,
podczas gdy inne linie sypią się na potęgę ? Wspomnę tylko o linii Kołobrzeg-
Goleniów, na której ruch pasażerski dzięki zmianom w rozkładzie jest realny,
a nie tylko wirtualny, ale odcinek Baszewice - Gąbin od dawna prosi się o
remont.
Czytałem jakiś czas temu, że w Rzeszowie mają fajnego prezydenta. Załatwia
ludziom pożyteczne rzeczy, np. tania benzyna, tanie połączenia telefoniczne,
nowe autobusy itp. zamiast stawiać kolejny pomnik papieża lub kupować
służbową limuzynę. Niech Kołobrzeg sobie takiego wybierze, to może i kolej
odżyje. ;-)
andy - lxd2-332
2006-02-14 10:00:29 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
To hasło "Bieszczady bliżej Warszawy" jest może chwytliwe, ale gdzie
Bieszczady, a gdzie Rzeszów ? Czy z Rzeszowa dalej trzeba będzie się tłuc 4
godziny i to nie w same góry, ale tylko do Zagórza albo Sanoka ? Czy nocny
pociąg z Warszawy do Zagorza poza feriami i wakacjami nadal będzie jeździł
raz w tygodniu ?
MK
Dokładnie. Bez przedłużania pociągów do Ustrzyk Dolnych nie ma o czym
mówić. A najlepiej pół do Ustrzyk a pół do Łupkowa...
Krzysztof Waszkiewicz
2006-02-14 10:08:59 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Też sobie zadaję to pytanie. Czy 160-tysięczne miasto to takie zagłębie
przewozów, aby warto było wydawac kasę na remont nieuzywanej od dawna linii,
podczas gdy inne linie sypią się na potęgę ? Wspomnę tylko o linii Kołobrzeg-
Goleniów, na której ruch pasażerski dzięki zmianom w rozkładzie jest realny,
a nie tylko wirtualny, ale odcinek Baszewice - Gąbin od dawna prosi się o
remont.
No rzeczywiscie Kolobrzeg jest "wiekszy" od Rzeszowa i na pewno jest
zeglebiem przewozow...

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Marcin Kulik
2006-02-14 18:26:19 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
No rzeczywiscie Kolobrzeg jest "wiekszy" od Rzeszowa i na pewno jest
zeglebiem przewozow...
Podałem fragment linii Kołobrzeg-Goleniów tylko jako przykład i nie
upierałbym się, że trzeba byloby ją w pierwszej kolejności remontować. Uważam
jednak, że pieniądze trzeba wydawać na linie, na których odbywają się
przewozy pasażerskie, a nie przeznaczać je na reanimację trupa. Czy w ogóle
ktos robił symulację, czy opłaca się tę linię przez Kolbuszową przywracać do
ruchu, ile osób będzie jeżdziło pociągami z / do Warszawy omijającymi Kraków,
ilu pasażerów będzie w ruchu lokalnym ? Wyrwano pieniądze z budżetu państwa i
chce się je wydać bez większego sensu.

MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 19:26:45 UTC
Permalink
Uwa¿am jednak, ¿e pieni±dze trzeba wydawaæ na linie, na których odbywaj±
siê
przewozy pasa¿erskie, a nie przeznaczaæ je na reanimacjê trupa.
Tak, a co powiesz na temat S³awno - Dar³owo?
Poza tym Ocice - Rzeszów to jeszcze nie trup.
Czy w ogóle ktos robi³ symulacjê, czy op³aca siê tê liniê przez Kolbuszow±
przywracaæ do
ruchu, ilu pasa¿erów bêdzie w ruchu lokalnym ?
Ja robi³em, obserwowa³em przepe³nione pksy relacji Rzeszów - Tarnobrzeg.

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 20:38:48 UTC
Permalink
Tak, a co powiesz na temat Sławno - Darłowo?
Ile kosztował remont linii przed przywróceniem ruchu pasażerskiego i kto go
sfinansował (budzęt państwa ?)
Ja robiłem, obserwowałem przepełnione pksy relacji Rzeszów - Tarnobrzeg.
A jest zaplanowany rozkład jazdy, są plany co do promocji, aby przyciągnąc
pasażerów do kolei ? Czy jest business-plan tego przedsięwzięcia, czy też to
się dzieje na zasadzie radosnego pospolitego ruszenia, bo lokalnym posłom
udało się wygrać jedno głosowanie ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Bartek Przybylski
2006-02-14 20:54:20 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Tak, a co powiesz na temat Sławno - Darłowo?
Ile kosztował remont linii przed przywróceniem ruchu pasażerskiego i kto go
sfinansował (budzęt państwa ?)
Wojsko to też budżetówka.
--
Zdravim!
Bartłomiej Kacper Przybylski
***@TUSKop.pl (abortuj TUSKA!) / gęgę: 6891915 / Łódź /
http://www.last.fm/user/hradec/
Forest
2006-02-14 20:54:57 UTC
Permalink
Post by Forest
Tak, a co powiesz na temat S³awno - Dar³owo?
Ile kosztowa³ remont linii przed przywróceniem ruchu pasa¿erskiego i kto
go
sfinansowa³ (budzêt pañstwa ?)
15 mln, tak.

Jak juz mi odpisa³e¶, to prosze Ciê, aby¶ jeszcze ustosunkowa³ siê do
po³±cznia Opole - Kluczbork i E³k - Olecko.
Post by Forest
Ja robi³em, obserwowa³em przepe³nione pksy relacji Rzeszów - Tarnobrzeg.
A jest zaplanowany rozk³ad jazdy, s± plany co do promocji, aby przyci±gn±c
pasa¿erów do kolei ? Czy jest business-plan tego przedsiêwziêcia, czy te¿
to
siê dzieje na zasadzie radosnego pospolitego ruszenia, bo lokalnym pos³om
uda³o siê wygraæ jedno g³osowanie ?
Nie znam dok³adnych szczegó³ów co do planu, ale zapewne je¶li go nie ma, to
na pewno bêdzie. Poza tym to nie s± dzia³ania chwili, ale plany co najmniej
5-letnie.

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 21:17:46 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by Marcin Kulik
Tak, a co powiesz na temat Sławno - Darłowo?
Ile kosztował remont linii przed przywróceniem ruchu pasażerskiego i kto go
sfinansował (budzęt państwa ?)
15 mln, tak.
Jak juz mi odpisałeś, to prosze Cię, abyś jeszcze ustosunkował się do
połącznia Opole - Kluczbork i Ełk - Olecko.
Dokładnych liczb nie znam, ale to nie było na pewno 140 mln zł (tyle ma
kosztować remont i elektryfikacja linii Rzeszów - Ocice) i z tego, co
pamiętam, dokładały się do tego samorządy.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 21:33:09 UTC
Permalink
Dok³adnych liczb nie znam, ale to nie by³o na pewno 140 mln z³ (tyle ma
kosztowaæ remont i elektryfikacja linii Rzeszów - Ocice) i z tego, co
pamiêtam, dok³ada³y siê do tego samorz±dy.
Tutaj równie¿ tu¿ przed zamkniêciem prócz samorz±dów chcia³a siê do³o¿yæ
P³ocka Petrochemia, jaknak kolej nie by³a tym zainteresowana, a obecnie im
d³u¿ej siê odwleka powrót poci±gów na tê liniê, tym ona bardziej niszczeje w
efekcie czego jej reaktywacja kosztuje coraz wiêcej.

Pozdr.
Forest
Forest
2006-02-14 11:25:41 UTC
Permalink
Czy 160-tysiêczne miasto to takie zag³êbie przewozów,
Czy musi byæ? Akurat z Tarnobrzega do Rzeszowa doje¿d¿a sporo ludzi w drugim
kierunku równie¿.
aby warto by³o wydawac kasê na remont
Na razie nie wydali ani z³otówki z tych 10 mln, ale w Kolbuszowej i
G³ogowie M³p. latem ubieg³ego roku odmalowano semafory i wykoszono trochê
chwastów, w grudniu robili co¶ przy dwóch rozjazdach.
nieuzywanej
U¿ywanej w ruchu towarowym - odcinek Ocice - Dêba Rozalin i Wide³ka -
Rzeszów.
od dawna linii,
Nie tak od dawna, od 5-ciu lat.
podczas gdy inne linie sypi± siê na potêgê ?
Wspomnê tylko o linii Ko³obrzeg- Goleniów, na której ruch pasa¿erski
dziêki zmianom w rozk³adzie jest realny,
a nie tylko wirtualny, ale odcinek Baszewice - G±bin od dawna prosi siê o
remont.
Zapewne przyk³ady z twojej okolicy, spójrz jedynie na gêsto¶æ sieci
kolejowej obu regionów.
To has³o "Bieszczady bli¿ej Warszawy" jest mo¿e chwytliwe, ale gdzie
Bieszczady,
A jakie mieli daæ has³o? "Beskid Niski bli¿ej Warszawy"? ;)
Wiadomo, ¿e dobrym rozwi±zaniem dal Bieszczad by³aby jak za dawnych lat
eksterytorialna "Solina" via Przemy¶l, Chyriv, Kro¶cienko.
a gdzie Rzeszów ?
Jak to gdzie? ;) Po drodze.
Czy z Rzeszowa dalej trzeba bêdzie siê t³uc 4 godziny i to nie w same
góry, ale tylko do Zagórza albo Sanoka ?
Byæ mo¿e nie bêdzie siê trzeba t³uc. Podkarpacie jak wiadomo od pamiêtnych
lat znajdowa³o siê w granicach DOKP Kraków, a wiadomo im dlej od "koryta",
tym gorzej, stan torów jest katastrofalny. Na jednym ze spotkañ
przedstawicieli UM i PLK w Rzeszowie PLK zadeklarowa³o chêæ przyst±pienia do
remontu innych podkarpackich linii w nastêpnym roku.
Czy nocny poci±g z Warszawy do Zagorza poza feriami i wakacjami nadal
bêdzie jeŒdzi³
raz w tygodniu ?
Niezbadane s± wyroki pkp pr

Pozdro.
Forest
Krzysztof Waszkiewicz
2006-02-14 09:39:11 UTC
Permalink
Czy jest sens wydawać 10 mln na remont linii, skoro i tak zapewne będzie
jeździć KKA?
Ale tu chodzi o polaczenie Rzeszowa z Wawa...

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Pedro
2006-02-14 09:53:33 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Ale tu chodzi o polaczenie Rzeszowa z Wawa...
OK, ale czy w takim razie nie nalezalob sie najpierw zastanowic nad remontem
linii 25 miedzy Skarzyskiem a Sandomierzem a dopiero pozniej rewitalizowac
linie 71? Co z tego, ze z Rzeszowa do Tarnobrzega pociag pojedzie pol
godziny, skoro pokonanie odcinka Tarnobrzeg - Skarzysko zajmie mu 2h40' ?

Pozdrw
Pedro
Krzysztof Waszkiewicz
2006-02-14 10:17:44 UTC
Permalink
Post by Pedro
OK, ale czy w takim razie nie nalezalob sie najpierw zastanowic nad remontem
linii 25 miedzy Skarzyskiem a Sandomierzem a dopiero pozniej rewitalizowac
linie 71? Co z tego, ze z Rzeszowa do Tarnobrzega pociag pojedzie pol
godziny, skoro pokonanie odcinka Tarnobrzeg - Skarzysko zajmie mu 2h40' ?
Oczywiscie, ze to bez sensu ;)

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Forest
2006-02-14 11:05:10 UTC
Permalink
Post by Pedro
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Ale tu chodzi o polaczenie Rzeszowa z Wawa...
OK, ale czy w takim razie nie nalezalob sie najpierw zastanowic nad
remontem linii 25 miedzy Skarzyskiem a Sandomierzem a dopiero pozniej
rewitalizowac linie 71?
Niestety Pedro, ale ta linia ma pierwszeñstwo, przed odcinkiem Skar¿ysko -
Sandomierz.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2704.htm

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 18:36:41 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Czy jest sens wydawać 10 mln na remont linii, skoro i tak zapewne będzie
jeździć KKA?
Ale tu chodzi o polaczenie Rzeszowa z Wawa...
Ile można tych pociągów puścić, aby nie jeździly puste. Trzy w ciągu doby ? I
wg jakiej taryfy - pospiesznej (PR albo TLK) czy ekspresowej (IC) ? Co z
odcinkiem Skarżysko-Sandomierz, którym wkrótce pewnie cokolwiek przestanie
jeździć. Przypominam, że z Warszawy do Skarżyska jedzie się 2,5 h. Na remont
tych 250 km torów (z W-wy do Sandomierza) posłowie też wyszarpną pieniądze z
budżetu ?

MK
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Eli
2006-02-14 18:42:53 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Ile można tych pociągów puścić, aby nie jeździly puste. Trzy w ciągu doby ? I
wg jakiej taryfy - pospiesznej (PR albo TLK) czy ekspresowej (IC)?
A to jest dobre pytanie. Czy ta linia będzie kolejną po np. CMK czy
Warszawa - Gdynia, którą w dzień będzie się dało przejechać tylko IC, czy
może przewiduje się normalną, zdrową konkurencję spółeczek?
Forest
2006-02-14 20:11:50 UTC
Permalink
Ile mo¿na tych poci±gów pu¶ciæ, aby nie jeŒdzily puste. Trzy w ci±gu doby
? I
wg jakiej taryfy - pospiesznej (PR albo TLK) czy ekspresowej (IC) ?
Na pewno wed³ug potrzeb, a ile teraz jeŒdzi?
Co z odcinkiem Skar¿ysko-Sandomierz, którym wkrótce pewnie cokolwiek
przestanie jeŒdziæ.
W planie.
Przypominam, ¿e z Warszawy do Skar¿yska jedzie siê 2,5 h.
Przypominam: http://www.erdf.pl/konsultacje.radom/konsultacje.asp
Na remont tych 250 km torów (z W-wy do Sandomierza) pos³owie te¿ wyszarpn±
pieni±dze z
bud¿etu ?
¬ród³a finansowania mog± byæ ró¿ne.

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 20:27:39 UTC
Permalink
Na pewno według potrzeb, a ile teraz jeździ?
Trzy, w porywach (doliczając "Wetlinę") cztery. Trzeba jednak brać poprawkę
na to, że ekspresy jeżdzą przez Kraków i w relacji przez Tarnobrzeg nie będą
cieszyć się takim powodzeniem.
Co z odcinkiem Skarżysko-Sandomierz, którym wkrótce pewnie cokolwiek
przestanie jeździć.
W planie.
Kiedy, za co ? Jaka jest gwarancja, ze ten plan zostanie zrealizowany, że
pieniądze wydane na odcinek przez Kolbuszową nie okażą się wyrzucone w błoto ?
Przypominam: http://www.erdf.pl/konsultacje.radom/konsultacje.asp
Raptem 8 km. Co z resztą, kiedy, za co ?
Źródła finansowania mogą być różne.
To znaczy ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 20:48:40 UTC
Permalink
Trzy, w porywach (doliczaj±c "Wetlinê") cztery. Trzeba jednak braæ
poprawkê
na to, ¿e ekspresy je¿dz± przez Kraków i w relacji przez Tarnobrzeg nie
bêd±
cieszyæ siê takim powodzeniem.
Przy zakupie biletu, jaki wybierasz, tañszy, czy dro¿szy?
Post by Forest
Co z odcinkiem Skar¿ysko-Sandomierz, którym wkrótce pewnie cokolwiek
przestanie jeŒdziæ.
W planie.
Kiedy, za co ?
Kiedy¶, za pieni±dze.
Jaka jest gwarancja, ze ten plan zostanie zrealizowany, ¿e
pieni±dze wydane na odcinek przez Kolbuszow± nie oka¿± siê wyrzucone w
b³oto ?
Dla PLK nigdy nie zostan± wyrzucone w b³oto, bo w Wide³ce znajduje siê
najwiêkszy magazyn paliw na Podkarpaciu, ruch lokalny przy odpowiedniej
ofercie, s³ysza³e¶ to "Takcie dla Podkarpacia"?
Post by Forest
Przypominam: http://www.erdf.pl/konsultacje.radom/konsultacje.asp
Raptem 8 km. Co z reszt±, kiedy, za co ?
Wybacz mi kolejny raz, ale jasnowidzem nie jestem. ;)
Post by Forest
¬ród³a finansowania mog± byæ ró¿ne.
To znaczy ?
Mo¿e fundusze unijne?
Marcin Kulik
2006-02-14 21:14:43 UTC
Permalink
Przy zakupie biletu, jaki wybierasz, tańszy, czy droższy?
Pewnie, ze tańszy, tyle że osób wybierających tańsze połączenie z Rzeszowa
czy z Tarnobrzega i tak może być mniej niż tych z Krakowa. Rzeszów +
Tarnobrzeg = 210 tys. ludzi, sam Kraków (z pominięciem aglomeracji) = 750
tys. ludzi. Z tego względu np. nie opłacają się pociągi ekspresowe do Lublina
czy Białegostoku, a opłacają się do Poznania.
Kiedyś, za pieniądze.
Wybacz mi kolejny raz, ale jasnowidzem nie jestem. ;)
Może fundusze unijne?
Czyli palcem na wodzie pisane...
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Kulik
2006-02-14 21:28:29 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Przy zakupie biletu, jaki wybierasz, tańszy, czy droższy?
Pewnie, ze tańszy, tyle że osób wybierających tańsze połączenie z Rzeszowa
czy z Tarnobrzega i tak może być mniej niż tych z Krakowa. Rzeszów +
Tarnobrzeg = 210 tys. ludzi, sam Kraków (z pominięciem aglomeracji) = 750
tys. ludzi. Z tego względu np. nie opłacają się pociągi ekspresowe do Lublina
czy Białegostoku, a opłacają się do Poznania.
A nawet, zakładając, ze byłby to pospieszny, zapewne zatrzymywałby się w
Pcimiach Dolnych typu Warka czy Szydłowiec (z calym szacunkiem dla tych
miejscowości), więc i tak zakładany czas przejazdu 3h okazałby się nie do
osiągnięcia.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 21:36:12 UTC
Permalink
[ciach]

Tak ogólnie zapytam, czy w Polsce kolej siê op³aca, a zw³aszcza ta
regionalna?

Pozdr.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 21:41:50 UTC
Permalink
Tak ogólnie zapytam, czy w Polsce kolej się opłaca, a zwłaszcza ta
regionalna?
Regionalna - na razie raczej nie (choć PR często żądają dotacji, nie
uwzględniając wpływow z biletów), natomiast IC wykazało zysk. Ale powracając
do tematu - ekspres z Rzeszowa do Warszawy przez Tarnobrzeg raczej nie będzie
opłacalny (pisalem o tym wyżej), a tworząc nowe połączenia PR W-wa - Rzeszów,
też trzeba byloby wskazać źródła sfinansowania.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Kulik
2006-02-14 21:44:51 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Regionalna - na razie raczej nie (choć PR często żądają dotacji, nie
uwzględniając wpływow z biletów), natomiast IC wykazało zysk. Ale
powracając do tematu - ekspres z Rzeszowa do Warszawy przez Tarnobrzeg raczej
nie będzie opłacalny (pisalem o tym wyżej), a tworząc nowe połączenia PR W-
wa - Rzeszów, też trzeba byloby wskazać źródła sfinansowania.

Zresztą: "Najśmielsze plany mówią, że za trzy lub cztery lata szlakiem z
Rzeszowa przez Tarnobrzeg do Warszawy będą jeździły pociągi ekspresowe oraz
InterCity." O PR nie ma mowy.

MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 21:51:49 UTC
Permalink
Zreszt±: "Naj¶mielsze plany mówi±, ¿e za trzy lub cztery lata szlakiem z
Rzeszowa przez Tarnobrzeg do Warszawy bêd± jeŒdzi³y poci±gi ekspresowe
oraz
InterCity." O PR nie ma mowy.
A musi byæ mowa?
Marcin Kulik
2006-02-14 22:02:30 UTC
Permalink
A musi być mowa?
Jeśli nie PR, to kto ? PKP IC ? A kto dopłaci do pociągu Ex czy IC Warszawa -
Tarnobrzeg- Rzeszow ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:12:08 UTC
Permalink
Post by Forest
A musi byæ mowa?
Je¶li nie PR, to kto ? PKP IC ? A kto dop³aci do poci±gu Ex czy IC
Warszawa -
Tarnobrzeg- Rzeszow ?
A je¿d¿± ju¿ jakie¶ w tej ralacji? ;)

Pozdr.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 22:19:19 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Jeśli nie PR, to kto ? PKP IC ? A kto dopłaci do pociągu Ex czy IC
Warszawa -
Tarnobrzeg- Rzeszow ?
A jeżdżą już jakieś w tej ralacji? ;)
Nie ;). Ale planując jakieś pociągi, trzeba też zaplanować ich finansowanie w
przyszlości. I moja teza, opierając się m.in. na przykładach z Lublina czy
Białegostoku, jest taka: Rzeszow i Tarnobrzeg są za malymi miastami, aby
zapewnić frekwencję finansującą pociąg Ex czy IC do W-wy.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Kulik
2006-02-14 22:24:03 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Nie ;). Ale planując jakieś pociągi, trzeba też zaplanować ich finansowanie w
przyszlości. I moja teza, opierając się m.in. na przykładach z Lublina czy
Białegostoku, jest taka: Rzeszow i Tarnobrzeg są za malymi miastami, aby
zapewnić frekwencję finansującą pociąg Ex czy IC do W-wy.
Liczby:
Tarnobrzeg + Rzeszów = 210.000 ludzi
Lublin = 350.000 ludzi
Bialystok = 300.000 ludzi.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:25:37 UTC
Permalink
Rzeszow i Tarnobrzeg s± za malymi miastami, aby zapewniæ frekwencjê
finansuj±c± poci±g Ex czy IC do W-wy.
Tylko Rzeszów i Tarnobrzeg znajduj± siê po drodze do Wa-wy?
Marcin Kulik
2006-02-14 22:30:39 UTC
Permalink
Tylko Rzeszów i Tarnobrzeg znajdują się po drodze do Wa-wy?
Nie, ale są jakieś kryteria zatrzymywania się dla pociągów IC ;-).IC z
Warszawy do Poznania, nie zatrzymując się po drodze, jedzie 300 km ok 2:50.
Jeśli chcemy zachować zakładany czas 3 h Warszawa-Rzeszów, też nie mozna
zakładać zbyt dużej liczby postojów. Wystarczy 10 minut w Skarżysku na zmianę
kierunku jazdy...
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:38:33 UTC
Permalink
Nie, ale s± jakie¶ kryteria zatrzymywania siê dla poci±gów IC ;-).
Napisa³e¶ "IC", obecne Ex do Warszawy, postoje: Jaros³aw, Przeworsk, £añcut,
Rzeszów, Dêbica, Tarnów... Dalej ju¿ wiadomo.
Wystarczy 10 minut w Skar¿ysku na zmianê
kierunku jazdy...
Ba... Poci±g nie musi zatrzymywaæ siê na stacjach po¶rednich, bo Skar¿ysko
da siê omin±æ ³±cznic±, tylko czy kolej jest sama dla siebie, czy dla ludzi?
Marcin Kulik
2006-02-14 22:44:25 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Wystarczy 10 minut w Skarżysku na zmianę
kierunku jazdy...
Ba... Pociąg nie musi zatrzymywać się na stacjach pośrednich, bo Skarżysko
da się ominąć łącznicą, tylko czy kolej jest sama dla siebie, czy dla
ludzi?

Skarżysko = 50.000 mieszkańców. Ile po zakladanej modernizacji będzie się
różnił czas jazdy do W-wy Ex i pospiesznym ? 10-15 minut. Co wybiorą
podróżni z tego miasta, jest chyba jasne... Jeśli zakładamy postój w
Skarżysku, tracimy 10 minut na zmianę kierunku jazdy. Oczywiście, kolej jest
dla ludzi, tylko jak postój w Skarżysku wpływa na czas przejazdu W-wa -
Rzeszów ? Nie za dobrze...;-)

MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:55:58 UTC
Permalink
Skar¿ysko = 50.000 mieszkañców. Ile po zakladanej modernizacji bêdzie siê
ró¿ni³ czas jazdy do W-wy Ex i pospiesznym ? 10-15 minut. Co wybior±
podró¿ni z tego miasta, jest chyba jasne...
Przypominam, ¿e dyskutujemy nad artyku³em dziennikarza, który chyba zbytnio
prze¿y³ to ca³e spotkanie. ;)
Je¶li zak³adamy postój w Skar¿ysku, tracimy 10 minut na zmianê kierunku
jazdy.
Ja nie zak³adam, chyba, ¿e wzorem Niemiec, która¶ z polskich firm zacznie
produkowaæ wagony sterownicze.
PW
2006-02-15 07:33:15 UTC
Permalink
Post by Forest
Skar¿ysko = 50.000 mieszkañców. Ile po zakladanej modernizacji bêdzie siê
ró¿ni³ czas jazdy do W-wy Ex i pospiesznym ? 10-15 minut. Co wybior±
podró¿ni z tego miasta, jest chyba jasne...
Przypominam, ¿e dyskutujemy nad artyku³em dziennikarza, który chyba
zbytnio prze¿y³ to ca³e spotkanie. ;)
Je¶li zak³adamy postój w Skar¿ysku, tracimy 10 minut na zmianê kierunku
jazdy.
Ja nie zak³adam, chyba, ¿e wzorem Niemiec, która¶ z polskich firm zacznie
produkowaæ wagony sterownicze.
Za 4 lata, moi kochani, to MO¯E bêdziemy na etapie zaawansowanych dyskusji i
sporów nt. sensowno¶ci uruchamiania JAKICHKOLWIEK poci±gów pasa¿erskich
lini± kolbuszowsk±. Polecam
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.misc.kolej&aid=40299130 ,
a nim kolejny odno¶nik i ostatnie zdanie w zawartym w nim artykule. Nie
³udŒmy siê. Poci±gów pasa¿erskich Rzeszów - Kolbuszowa - Warszawa nie bêdzie
ani za 4 ani za 44 lata, mo¿e za 144 - to tak. PKP oci±ga siê z wybudowaniem
kilkusetmetrowej obwodnicy Czerwieñska, wiêc co dopiero mówiæ o
rewitalizacji kilkusetkilometrowej trasy. A Zielona Góra toæ przecie taki
zachodni Rzeszów (lub odwrotnie) je¶li chodzi o wielko¶æ miasta.

Pozdrawiam
Piotr

PS. Oczywi¶cie je¶li polskimi torami i poci±gami zajmie siê normalny
przewoŒnik to w to, ¿e za 4 lata z Rzeszowa, Tarnobrzega czy Ostrowca do
Warszawy pojedziemy szybkim, wygodnym i dostêpnym cenowo ekspresem te¿
jestem w stanie uwierzyæ.
bodeck
2006-02-15 07:58:16 UTC
Permalink
A Zielona Góra toæ przecie taki
Post by PW
zachodni Rzeszów (lub odwrotnie) je¶li chodzi o wielko¶æ miasta.
Rzeszow jest "wiekszym miastem" na wschodnich krancach UE, z tych polaczen
maja korzystac rowniez i Ukraincy. Obserwujac polityke Polski, ktora jest
proukrainska, jestem sklonny powiedziec, ze pieniadze beda na remont i
ekspresy beda smiga³y.
Slyszalem, ze Rzeszow z dnia na dzien sie powieksza, przylaczajac okoliczne
miejscowosci nawet z innych gmin. Czyli "sztuczne powiekszanie" Rzeszowa ma
jakis cel.Wielka metropolia blisko Ukrainy?
Forest
2006-02-15 09:05:19 UTC
Permalink
Post by bodeck
Slyszalem, ze Rzeszow z dnia na dzien sie powieksza, przylaczajac
okoliczne miejscowosci nawet z innych gmin. Czyli "sztuczne powiekszanie"
Rzeszowa ma jakis cel.Wielka metropolia blisko Ukrainy?
Zapewne s³ysza³e¶ równie¿, ¿e na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce ma
powstaæ baza serwisowa Ryanair. :)

Pozdr.
Forest
Forest
2006-02-15 09:00:11 UTC
Permalink
Post by PW
Polecam
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.misc.kolej&aid=40299130
, a nim kolejny odno¶nik i ostatnie zdanie w zawartym w nim artykule.
Ten artyku³ traktuje o budowie linii od podstaw.
Post by PW
PKP oci±ga siê z wybudowaniem kilkusetmetrowej obwodnicy Czerwieñska,
wiêc co dopiero mówiæ o rewitalizacji kilkusetkilometrowej trasy.
Widocznie ta obwodnica nie jest potrzebna.

Pozdr.
Forest
PW
2006-02-15 10:02:37 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by PW
Polecam
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.misc.kolej&aid=40299130 ,
a nim kolejny odno¶nik i ostatnie zdanie w zawartym w nim artykule.
Ten artyku³ traktuje o budowie linii od podstaw.
Ale do dzi¶ (5 lat) nie wbito nawet jednej ³opaty w ziemiê. Wiêc po co to
snuæ wydumane wizje pt. "A za 4 lata to..."? B±dŒmy, jak mówiê, przynajmniej
szczerzy: "Za 144 lata byæ mo¿e pojedziemy z Rzeszowa do Warszawy przez
Kolbuszow±" - to zdanie jest ju¿ znacznie bli¿sze prawdy ni¿ poprzednie.
Post by Forest
Post by PW
PKP oci±ga siê z wybudowaniem kilkusetmetrowej obwodnicy Czerwieñska,
wiêc co dopiero mówiæ o rewitalizacji kilkusetkilometrowej trasy.
Widocznie ta obwodnica nie jest potrzebna.
Wed³ug PKP. Ka¿da inna normalna firma zarz±dzaj±ca infrastruktur± ju¿ dawno
by j± wybudowa³a.

Pozdrawiam
Piotr

PS. Ja w ¿adnym wypadku nie podwa¿am sensowno¶ci dyskusji nt. wznowienia
przewozów na linii kolbuszowskiej. Wrêcz przeciwnie, tak jak wiêkszo¶æ z nas
bêdê cieszy³ siê ze zrealizowania tego projektu. Staram siê byæ jedynie w
miarê realistyczny. Powtarzam - po co truæ sobie i innym g³owê wielkimi
mrzonkami pt. co to nie bêdzie za 4 lata, skoro dzi¶ robi siê wszystko, ¿eby
kolej rozwaliæ. Wielkie plany maj± sens tylko wtedy, gdy w ma³ych jest
wszystko w porz±dku. A nie jest i to w³a¶nie sprawi, ¿e za 4 lata bêdziemy w
tym samym miejscu co dzi¶, je¶li chodzi o ruch pasa¿erów przez Kolbuszow±.
Po prostu.
Forest
2006-02-15 11:54:07 UTC
Permalink
Post by PW
Post by Forest
Post by PW
Polecam
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.misc.kolej&aid=40299130 ,
a nim kolejny odno¶nik i ostatnie zdanie w zawartym w nim artykule.
Ten artyku³ traktuje o budowie linii od podstaw.
Ale do dzi¶ (5 lat) nie wbito nawet jednej ³opaty w ziemiê.
£opaty mo¿e nie, chocia¿ nie wiedzia³em, ale w ubieg³ym roku odmalowano
semafory i wykoszono trawê pod drutami pêdni i troche zielska na torach na
stacji w Kolbuszowej. Podobnie sta³o sie w G³ogowie Ma³opolskim, tu równie¿
odmlowano semafory i wkoszono 100 mb peronu, a w paŒdzierniku wymieniono
cze¶æ podk³adów na ³uku przed G³ogowem M³p. od strony Ocic. Poza tym w
okolicy 16 km (Nowa Dêba) zauwa¿y³em wyciête krzaki tu¿ obok torowiska.

Loading Image...
Post by PW
Wiêc po co to snuæ wydumane wizje pt. "A za 4 lata to..."?
W innych porzedsiêwziêciach jak szybka kolej, czy modernizacja £ódŒ -
Warszawa, to siê nie "snuje"?
W tym wypadku Podkarpacie ma ju¿ konkretny plan.

http://tiny.pl/m9vk
Post by PW
Wed³ug PKP. Ka¿da inna normalna firma zarz±dzaj±ca infrastruktur± ju¿
dawno by j± wybudowa³a.
Wszystko zale¿y od chêci PLK.
Post by PW
PS. Ja w ¿adnym wypadku nie podwa¿am sensowno¶ci dyskusji nt. wznowienia
przewozów na linii kolbuszowskiej. Wrêcz przeciwnie, tak jak wiêkszo¶æ z
nas bêdê cieszy³ siê ze zrealizowania tego projektu. Staram siê byæ
jedynie w miarê realistyczny. Powtarzam - po co truæ sobie i innym g³owê
wielkimi mrzonkami pt. co to nie bêdzie za 4 lata, skoro dzi¶ robi siê
wszystko, ¿eby kolej rozwaliæ. Wielkie plany maj± sens tylko wtedy, gdy w
ma³ych jest wszystko w porz±dku. A nie jest i to w³a¶nie sprawi, ¿e za 4
lata bêdziemy w tym samym miejscu co dzi¶, je¶li chodzi o ruch pasa¿erów
przez Kolbuszow±. Po prostu.
Oczywi¶cie potwierdzam Twoje zdanie w stosunku do po³±czeñ dalekobie¿nych,
jednak je¶li chodzi o regionalne s± one bardziej prawdopodobne.

Pozdr.
Forest
PW
2006-02-15 12:30:57 UTC
Permalink
Post by PW
Wiêc po co to snuæ wydumane wizje pt. "A za 4 lata to..."?
W innych porzedsiêwziêciach jak szybka kolej, czy modernizacja £ódŒ >
Warszawa, to siê nie "snuje"?
No oczywi¶cie, ¿e siê snuje. :-)
Oczywi¶cie potwierdzam Twoje zdanie w stosunku do po³±czeñ dalekobie¿nych,
jednak je¶li chodzi o regionalne s± one bardziej prawdopodobne.
Otó¿ to. Niech najpierw PORZ¡DNIE rusz± regionalne. Czyli niech najpierw
zostanie PORZ¡DNIE zrealizowany ten ma³y plan. Wtedy o wiele ³atwiej bêdzie
o realizacjê i tego wielkiego.

Pozdrawiam
Piotr
Forest
2006-02-15 12:52:06 UTC
Permalink
Post by PW
Post by Forest
Oczywi¶cie potwierdzam Twoje zdanie w stosunku do po³±czeñ
dalekobie¿nych, jednak je¶li chodzi o regionalne s± one bardziej
prawdopodobne.
Otó¿ to. Niech najpierw PORZ¡DNIE rusz± regionalne. Czyli niech najpierw
zostanie PORZ¡DNIE zrealizowany ten ma³y plan. Wtedy o wiele ³atwiej
bêdzie o realizacjê i tego wielkiego.
Od koñca 2003 roku, rok po roku, coraz lepsze nowiny zwi±zane z tym planem,
chocia¿ jestem pe³en obaw...

Pozdr.
Forest
PW
2006-02-15 14:14:19 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by PW
Post by Forest
Oczywi¶cie potwierdzam Twoje zdanie w stosunku do po³±czeñ
dalekobie¿nych, jednak je¶li chodzi o regionalne s± one bardziej
prawdopodobne.
Otó¿ to. Niech najpierw PORZ¡DNIE rusz± regionalne. Czyli niech najpierw
zostanie PORZ¡DNIE zrealizowany ten ma³y plan. Wtedy o wiele ³atwiej
bêdzie o realizacjê i tego wielkiego.
Od koñca 2003 roku, rok po roku, coraz lepsze nowiny zwi±zane z tym
planem, chocia¿ jestem pe³en obaw...
Pozostaje wiêc trzymaæ kciuki. I ¿eby na trzymaniu siê nie skoñczy³o...

Pozdrawiam
Piotr
Forest
2006-02-15 16:11:04 UTC
Permalink
Post by PW
Pozostaje wiêc trzymaæ kciuki. I ¿eby na trzymaniu siê nie skoñczy³o...
I ¿eby przeszkody opisane w artykule, do którego link poni¿ej zamieszczam,
ju¿ nimi nie by³y. ;)

http://tiny.pl/mwhr

Pozdr.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 22:39:11 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Tylko Rzeszów i Tarnobrzeg znajdują się po drodze do Wa-wy?
Nie, ale są jakieś kryteria zatrzymywania się dla pociągów IC ;-).IC z
Warszawy do Poznania, nie zatrzymując się po drodze, jedzie 300 km ok 2:50.
Jeśli chcemy zachować zakładany czas 3 h Warszawa-Rzeszów, też nie mozna
zakładać zbyt dużej liczby postojów. Wystarczy 10 minut w Skarżysku na zmianę
kierunku jazdy...
Żeby była jasność: czy wg Kolegi ten pociąg IC/Ex powinien zatrzymywać się w
Kolbuszowej (10 tys. mieszkańców) czy Sandomierzu (25 tys. mieszkańcow) ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:44:04 UTC
Permalink
¯eby by³a jasno¶æ: czy wg Kolegi ten poci±g IC/Ex powinien zatrzymywaæ siê
w
Kolbuszowej (10 tys. mieszkañców) czy Sandomierzu (25 tys. mieszkañcow) ?
Wed³ug mnie jak wyjedzie z Rzeszowa mo¿e siê nigdzie nie zatrzymywaæ, bo
traci zbêdny czas. ;)
Marcin Kulik
2006-02-14 22:45:38 UTC
Permalink
Według mnie jak wyjedzie z Rzeszowa może się nigdzie nie zatrzymywać, bo
traci zbędny czas. ;)
To wg mnie nie sfinansuje się i mamy kwadraturę koła ;-)).
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 23:20:09 UTC
Permalink
Post by Forest
Wed³ug mnie jak wyjedzie z Rzeszowa mo¿e siê nigdzie nie zatrzymywaæ, bo
traci zbêdny czas. ;)
To wg mnie nie sfinansuje siê i mamy kwadraturê ko³a ;-)).
Pamiêtaj, ¿e np. "Krakowianka", te¿ kiedy¶ by³a ekspressem.
Forest
2006-02-14 21:49:53 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
Regionalna - na razie raczej nie
W takim razie nale¿y zlikwidowaæ wszystkie poci±gi regionalne je¿d¿±ce po
kraju...
Post by Marcin Kulik
natomiast IC wykaza³o zysk.
..., a pozostawiæ poci±gi spó³ki Intercity, które przynosz± zysk.
Post by Marcin Kulik
Ale powracaj±c do tematu - ekspres z Rzeszowa do Warszawy przez Tarnobrzeg
raczej nie bêdzie
op³acalny
Raczej w takim razie niechaj klient nadal dop³aca za 160 km, które nadk³ada
jad±c przez Kraków. Oczywi¶cie lepiej dla Krakowa, wiêksze przychody z
biletów itp.
Post by Marcin Kulik
, a tworz±c nowe po³±czenia PR W-wa - Rzeszów, te¿ trzeba byloby wskazaæ
Œród³a sfinansowania.
A jakie s± obecne?

Pozdr.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 22:00:43 UTC
Permalink
Raczej w takim razie niechaj klient nadal dopłaca za 160 km, które nadkłada
jadąc przez Kraków. Oczywiście lepiej dla Krakowa, większe przychody z
biletów itp.
To jest ekonomia. Liczba pasażerów do /z Krakowa jest na tyle duża, że opłaca
się prowadzić ekspresy dalej do Nowego Sącza i Rzeszowa czy Przemyśla. Na
linii przez Tarnobrzeg tej liczby pasażerów nie spodziewam się, więc i
utrzymywanie całego pociągu staje się problematyczne.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:07:20 UTC
Permalink
To jest ekonomia. Liczba pasa¿erów do /z Krakowa jest na tyle du¿a, ¿e
op³aca
siê prowadziæ ekspresy dalej do Nowego S±cza i Rzeszowa czy Przemy¶la.
Tak± w³a¶nie ekonomi± od pocz±tku lat 90-tych, powolutku, ma³ymi kroczkami
do celu, wygaszali popyt od Skar¿yska przez Sandomierz i Kolbuszowê do
Rzeszowa.
Marcin Kulik
2006-02-14 22:14:18 UTC
Permalink
Taką właśnie ekonomią od początku lat 90-tych, powolutku, małymi kroczkami
do celu, wygaszali popyt od Skarżyska przez Sandomierz i Kolbuszowę do
Rzeszowa.
Ale czym innym są pociągi regionalne (które mogą byc finansowane i zamawiane
przez samorządy - ba, nawet mogą jeżdzić puste, jeśli samorząd ma taki kaprys
i go na to stać), a czym innym pociągi Ex czy IC. Zapytam bardzo konkretnie:
kto wg Ciebie ma dopłacać do pociągów Ex/IC Warszawa - Tarnobrzeg - Rzeszów,
albo inaczej: z czego mają być finansowane (oprócz wpływów z biletów) ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:22:30 UTC
Permalink
kto wg Ciebie ma dop³acaæ do poci±gów Ex/IC Warszawa - Tarnobrzeg -
Rzeszów,
albo inaczej: z czego maj± byæ finansowane (oprócz wp³ywów z biletów) ?
Nikt nie musi do nich dop³acaæ.
Marcin Kulik
2006-02-14 22:26:56 UTC
Permalink
Nikt nie musi do nich dopłacać.
Sądzisz, że będą same się finansować ? Na jakiej podstawie, skoro nie
opłacają się pociągi tej samej klasy do większych miast (wspomniane wyżej
Lublin czy Białystok, że nie wspomnę o Bydgoszczy i Toruniu) ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:31:31 UTC
Permalink
S±dzisz, ¿e bêd± same siê finansowaæ ? Na jakiej podstawie, skoro nie
op³acaj± siê poci±gi tej samej klasy do wiêkszych miast (wspomniane wy¿ej
Lublin czy Bia³ystok, ¿e nie wspomnê o Bydgoszczy i Toruniu) ?
Kolejny raz kolej siê nie op³aca... Mo¿e jednak zlikwidowaæ, mienie
sprzedaæ, a uzyskane pieni±dze przeznaczyæ na wa¿niejsze cele?
Aleksander Buczynski
2006-02-15 06:46:42 UTC
Permalink
Kolejny raz kolej się nie opłaca... Może jednak zlikwidować, mienie
sprzedać, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na ważniejsze cele?
A może jednak trochę pomyśleć w co się inwestuje kasę? Na razie ta idea
z Kolbuszową to jest myślenie w stylu - zbudujemy wspaniały most ze
złota do połowy rzeki, to potem ktoś go będzie musiał dokończyć.

Bez modernizacji bliższych Warszawy odcinków pomysł na prowadzenie tędy
połączeń dalekobieżnych nie ma racji bytu. Być może jest to dobry
kierunek dla przewozów regionalnych - ale do tego potrzebna byłaby
stabilna współpraca samorządu z przewoźnikiem, a z tym na Podkarpaciu na
razie niespecjalnie.

pozdrawiam, olek
Forest
2006-02-15 08:54:10 UTC
Permalink
A mo¿e jednak trochê pomy¶leæ w co siê inwestuje kasê? Na razie ta idea z
Kolbuszow± to jest my¶lenie w stylu - zbudujemy wspania³y most ze z³ota do
po³owy rzeki, to potem kto¶ go bêdzie musia³ dokoñczyæ.
Uwa¿asz, ¿e rz±d "przyzna³by" (bo jeszcze nie do koñca) kasê w bie¿±cym
bud¿ecie na remont odcinka Skar¿ysko - Sandomierz, który nie ma znaczenia
pañstwowego?
Bez modernizacji bli¿szych Warszawy odcinków pomys³ na prowadzenie têdy
po³±czeñ dalekobie¿nych nie ma racji bytu.
Ale¿ oczywi¶cie.
Byæ mo¿e jest to dobry kierunek dla przewozów regionalnych - ale do tego
potrzebna by³aby stabilna wspó³praca samorz±du z przewoŒnikiem, a z tym na
Podkarpaciu na razie niespecjalnie.
Jak kolega dobrze zauwa¿y³ "na razie", czekamy do maja.

Pozdrawiam.
Forest
Franciszek Grzegorek
2006-02-14 22:03:42 UTC
Permalink
Raczej w takim razie niechaj klient nadal dopłaca za 160 km, które nadkłada
jadąc przez Kraków. Oczywiście lepiej dla Krakowa, większe przychody z
biletów itp.
Budowanie sieci kolejowej pod aktualnie obowiązującą taryfę to dziwne
działanie...

Chyba łatwiej zmodyfikować taryfę :-)


Pozdrawiam,
Franek Grzegorek
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 22:10:30 UTC
Permalink
Chyba ³atwiej zmodyfikowaæ taryfê :-)
Byæ mo¿e, ale chyba "niedasie", a jaki najkrótszy czas mo¿na osi±gn±æ jad±c
przez Kraków? 4-3 godziny?
MC
2006-02-15 12:00:14 UTC
Permalink
Post by Marcin Kulik
uwzględniając wpływow z biletów), natomiast IC wykazało zysk. Ale powracając
Jeszcze nie wykazało. W 2004 było na minusie a wiarygodnych wyników z 2005
jeszcze nie ma.
Forest
2006-02-14 11:08:03 UTC
Permalink
Post by Pedro
Czy jest sens wydawaæ 10 mln na remont linii, skoro i tak zapewne bêdzie
jeŒdziæ KKA?
Zapewne jeste¶ pewien. ;)

Pozdro.
Forest
Michał Marcinowicz
2006-02-14 15:29:49 UTC
Permalink
modernizację wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, że podróż pociągiem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci się nawet do 3 godzin.
W takim razie zakłada się chyba remont szlaku do conajmniej 120, a dalej
Sandowmierz - Skarżysko - Wawa do 160 km/h...
Najśmielsze plany mówią, że za trzy lub cztery lata szlakiem z Rzeszowa
przez Tarnobrzeg do Warszawy będą jeździły pociągi ekspresowe oraz
InterCity. Dla zapewnienia odpowiedniej prędkości na odcinku do Ocic
należy
wykonać remont kapitalny wraz z robotami towarzyszącymi, których koszt
wynosi 47 mln zł. Elektryfikacja natomiast pochłonie 90 mln zł.
Czy na prawdę warto elektryfikować tą linię od razu ? Za 90 mln. moznaby
jeszcze doprowadzić do ładu kilka linii w regionie... Fakt, że w realiach
PKP brak elektryfikacji to 30 min na zmiany lokomotyw, albo w ogóle brak
pociągów pospiesznych i kwalifik. na linii...
Centrum sterowania linii zostanie umieszczone w Kolbuszowej.
To mi wygląda na zdalne sterowanie i koniec stacyjek w takim charakterze jak
są obecnie.
Samorząd wojewódzki planuje już jesienią wprowadzić kursy szynobusu na
trasie Rzeszów-Kolbuszowa.
To skąd zabierze ? Chyrów polegnie czy Lubaczów ? Albo najpewniej Mielec.

Mick M.
Forest
2006-02-14 15:44:13 UTC
Permalink
W takim razie zak³ada siê chyba remont szlaku do conajmniej 120,
Góra 100 km/h dajê, bo pierwotnie podczas projektów przy budowie zak³adali V
max. 80 km/h ale kto wie...
a dalej Sandowmierz - Skar¿ysko
Góra 120 km/h, chyba ¿e szlak "wyprostuj±".
Skar¿ysko - Wawa do 160 km/h
Tutaj siê zgodzê 160 km/h
Post by Forest
Centrum sterowania linii zostanie umieszczone w Kolbuszowej.
To mi wygl±da na zdalne sterowanie i koniec stacyjek w takim charakterze
jak s± obecnie.
O jaki charakter Ci chodzi?
To sk±d zabierze ? Chyrów polegnie czy Lubaczów Albo najpewniej Mielec.
Na razie nic nie wiadomo.

Pozdrawiam.
Forest
Michał Marcinowicz
2006-02-14 17:32:37 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by Michał Marcinowicz
To mi wygląda na zdalne sterowanie i koniec stacyjek w takim charakterze
jak są obecnie.
O jaki charakter Ci chodzi?
Słyszałem kiedyś o projektach modernizacji linii lokalnych by PLK - wyrzucić
wszystkie niepotrzebne tory, polikwidować nieużywane stacje, a na tych
niezbędnych zostawić po jednym torze dodatkowym - mijankowym, tak aby
zminimalizować koszty (przy czym linia "niezbędnych" wynosiła 1/4 tego co
wówczas było potrzebne). Słowem E20 w miniaturze...

Mick M.
Forest
2006-02-14 18:02:42 UTC
Permalink
Post by Forest
O jaki charakter Ci chodzi?
S³ysza³em kiedy¶ o projektach modernizacji linii lokalnych by PLK -
wyrzuciæ wszystkie niepotrzebne tory, polikwidowaæ nieu¿ywane stacje, a na
tych niezbêdnych zostawiæ po jednym torze dodatkowym - mijankowym, tak aby
zminimalizowaæ koszty (przy czym linia "niezbêdnych" wynosi³a 1/4 tego co
wówczas by³o potrzebne). S³owem E20 w miniaturze...
W obecnej chwili krzy¿owanie poci±gów by³oby mo¿liwe w Dêbie Rozalin,
Kolbuszowej i G³ogowie Ma³opolskim. Kiedy¶ na 71 by³y jeszcze dodatkowe tory
w Majdanie Królewskim, Cmolasie i Wide³ce. Podejrzewam, ¿e G³ogów M³p.
pozostanie stacj± posiadaj±c± obs³ugê, bo na rampie ³aduj± drewno, a na
placu prze³adowuj± kruszywo. Ciekawe, czy cysterny do Petro Tank w Wide³ce
bêd± docieraæ od strony Ocic. Co siê tyczy Dêby Rozalin, to nie mam pojêcia,
bo to ju¿ teren Lublina.

Pozdrawiam.
Forest
bodeck
2006-02-14 17:40:16 UTC
Permalink
. Sejmowa komisja ds. infrastruktury zatwierdzi³a projekt remontu
Post by Forest
odcinka kolei Rzeszów-Ocice. Na ten rok rz±d przeznaczy³ te¿ 10 mln z³ na
modernizacjê wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, ¿e podró¿ poci±giem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci siê nawet do 3 godzin.
A co z linia do Debicy? Do zamkniecia?
Forest
2006-02-14 18:03:52 UTC
Permalink
Post by Forest
. Sejmowa komisja ds. infrastruktury zatwierdzi³a projekt remontu
Post by Forest
odcinka kolei Rzeszów-Ocice. Na ten rok rz±d przeznaczy³ te¿ 10 mln z³ na
modernizacjê wspomnianej trasy. Docelowo sprawi to, ¿e podró¿ poci±giem ze
stolicy Podkarpacia do Warszawy skróci siê nawet do 3 godzin.
A co z linia do Debicy? Do zamkniecia?
A co z SSE w Mielcu?

Pozdrawiam.
Forest
Julian
2006-02-14 18:36:04 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by bodeck
A co z linia do Debicy? Do zamkniecia?
A co z SSE w Mielcu?
Pozdrawiam.
Forest
Witam :)

Wydaje mi sie, że w najgorszym wypadku na odcinku Debica - Mielec -
Trnobrzeg moga zostać zawieszone pociagi osobowe.
Dopóki w Mielcu istnieje SSE będą jeżdzić pociagi towarowe, których w ciągu
doby jest kilka.
Gdyby nie SSE w Mielcu na tej linii PKP dawnoby postawiły krzyżyk.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 19:29:20 UTC
Permalink
Wydaje mi sie, ¿e w najgorszym wypadku na odcinku Debica - Mielec -
Trnobrzeg moga zostaæ zawieszone pociagi osobowe.
Mo¿na równie¿ wprowadziæ KKA, puty nie zakupi± odpowiedniego taboru.

Pozdro.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 20:31:52 UTC
Permalink
Jak zapewniają posłowie PiS-u, taką kwotę w następnych latach będą w stanie
zdobyć z budżetu państwa. Szlak będzie modernizowany w ramach programu
''Bieszczady bliżej Warszawy''.
A jaka jest gwarancja, że w następnych latach obecny Sejm będzie istniał oraz
że dzisiejsi posłowie nadal będą poslami ?

MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 20:37:46 UTC
Permalink
A jaka jest gwarancja, ¿e w nastêpnych latach obecny Sejm bêdzie istnia³
oraz
¿e dzisiejsi pos³owie nadal bêd± poslami ?
A jaka jest gwarancja, ¿e w nastêpnych latach nasz kraj bêdzie istnia³?

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 20:41:06 UTC
Permalink
A jaka jest gwarancja, że w następnych latach nasz kraj będzie istniał?
O wiele większa ;). Czy jest gdzieś zapewnienie rządu (czytaj: ministra
finansów) na piśmie, że będzie co roku przeznaczał w budżecie pieniądze na
remont linii ?
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 20:58:54 UTC
Permalink
O wiele wiêksza ;).
W 1939 r. zapewne te¿ tak uwa¿ali. ;)
Czy jest gdzie¶ zapewnienie rz±du (czytaj: ministra finansów) na pi¶mie,
¿e bêdzie co roku przeznacza³ w bud¿ecie pieni±dze na
remont linii ?
Czy jest gdzie¶ zapewnienie na pi¶mie, ¿e co roku bêd± przeznaczane
pieni±dze na "becikowe"?

Pozdro.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 21:06:53 UTC
Permalink
Czy jest gdzieś zapewnienie na piśmie, że co roku będą przeznaczane
pieniądze na "becikowe"?
Tak - jest odpowiednia ustawa. Oczywiście, ustawę można uchylić, ale jest to
trudniejsze niż wycofanie się posłów z obietnic ("my naprawdę chcieliśmy, ale
minister finansów się nie zgodził...').
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 21:11:39 UTC
Permalink
Tak - jest odpowiednia ustawa. Oczywi¶cie, ustawê mo¿na uchyliæ, ale jest
to
trudniejsze ni¿ wycofanie siê pos³ów z obietnic ("my naprawdê chcieli¶my,
ale
minister finansów siê nie zgodzi³...').
To w takim razie, je¶li uwa¿asz, i¿ suma 10 mln jest wyrzucana w "b³oto"
mo¿e rzeczywi¶cie lepiej j± na to "beciokowe" przeznaczyæ. ;)

Pozdrawiam.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 21:22:12 UTC
Permalink
To w takim razie, jeśli uważasz, iż suma 10 mln jest wyrzucana w "błoto"
może rzeczywiście lepiej ją na to "beciokowe" przeznaczyć. ;)
Pisałem wyżej - na remonty linii, na których są prowadzone przewozy
pasażerskie i to realnie (tzn. korzystają z nich pasażerowie), a nie tylko
wirtualnie. Nie musi być Kolobrzeg-Goleniów, może być Skierniewice-Koluszki.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Forest
2006-02-14 21:43:24 UTC
Permalink
Post by Forest
To w takim razie, je¶li uwa¿asz, i¿ suma 10 mln jest wyrzucana w "b³oto"
mo¿e rzeczywi¶cie lepiej j± na to "beciokowe" przeznaczyæ. ;)
Pisa³em wy¿ej - na remonty linii, na których s± prowadzone przewozy
pasa¿erskie i to realnie (tzn. korzystaj± z nich pasa¿erowie), a nie tylko
wirtualnie. Nie musi byæ Kolobrzeg-Goleniów, mo¿e byæ
Skierniewice-Koluszki.
Ja proponujê na £owicz - Zgierz, a na Podkarpaciu niech zostanie szlak
Wa³ki - Przemy¶l. ;)
"Becikowe" równie¿ nie jest z³ym rozwi±zaniem, bo bez kolei mo¿na siê obyæ,
a bez m³odych, którzy zapewni± Ci emeryturê nie.

Pozdr.
Forest
Marcin Kulik
2006-02-14 21:46:36 UTC
Permalink
"Becikowe" również nie jest złym rozwiązaniem, bo bez kolei można się obyć,
a bez młodych, którzy zapewnią Ci emeryturę nie.
Nie będę wdawał się w dyskusje nt. wpływu becikowego na przyrost naturalny w
Polsce...
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
srk
2006-02-15 09:12:11 UTC
Permalink
Mnie cieszy kazda taka informacja na powrot kolei. Ale to nie moze byc na
hurra, musi miec to rece i nogi, a nie krzykliwe hasla i politycy w tle.
Wiekszym pozytkiem byloby wyremontowanie choc czesci odcinka Debica-Mielec,
uruchomienie na powrot zamknietych stacji czy nigdy nie otwartego Mielca
Poludniowego.
--
srk
Forest
2006-02-15 09:36:18 UTC
Permalink
Post by srk
Mnie cieszy kazda taka informacja na powrot kolei. Ale to nie moze byc na
hurra, musi miec to rece i nogi, a nie krzykliwe hasla i politycy w tle.
Niby kto ma siê tym zaj±æ, kto ma walczyæ o kasê, kto ni± rozporz±dza?
Przecie¿ dobrze wiesz, ¿e powrócenie ruchu pasa¿erskiego na tej linii, to
temat bie¿±cy praktycznie od zawieszenia na niej przewozów. Jeszcze przed
"czarnym kwietniem" 2000 roku burmistrz Kolbuszowej w styczniu wys³a³ list w
imieniu spo³eczeñstwa do ministra T. Syryjczyka z pro¶b± o utrzymanie ruchu
i modernizacjê, jak wiadomo minister o krakowskich "korzeniach" by³
nieugiêty.

http://tiny.pl/m96j
Post by srk
Wiekszym pozytkiem byloby wyremontowanie choc czesci odcinka
Debica-Mielec,
To fakt, bo ten odcinek jest w gorszym stanie ni¿ Rzeszów - Wide³ka.
Post by srk
uruchomienie na powrot zamknietych stacji czy nigdy nie otwartego Mielca
Poludniowego.
W jakim stanie jest tor boczny do Mielca Po³udniowego, jakiej jest d³ugo¶ci
i czy by³aby mo¿liwa jazda po nim z wiêksz± prêdko¶ci± ni¿ po torze g³ównym
linii, po jego podbiciu i oczyszczeniu?

Pozdr.
Forest
srk
2006-02-15 12:49:59 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by srk
Mnie cieszy kazda taka informacja na powrot kolei. Ale to nie moze byc na
hurra, musi miec to rece i nogi, a nie krzykliwe hasla i politycy w tle.
Niby kto ma siê tym zaj±æ, kto ma walczyæ o kasê, kto ni± rozporz±dza?
Przecie¿ dobrze wiesz, ¿e powrócenie ruchu pasa¿erskiego na tej linii, to
temat bie¿±cy praktycznie od zawieszenia na niej przewozów. Jeszcze przed
"czarnym kwietniem" 2000 roku burmistrz Kolbuszowej w styczniu wys³a³ list w
imieniu spo³eczeñstwa do ministra T. Syryjczyka z pro¶b± o utrzymanie ruchu
i modernizacjê, jak wiadomo minister o krakowskich "korzeniach" by³
nieugiêty.
Wciaz slysze o tym spisku ;-). Zawieszenie przewozow na Szczucince, to
wedlug tarnowian tez wina krakowian. Celem mialo byc definitywne wybicie z
glowy polaczenia Szczucinki z Buskiem. I tam tak samo, co jakis czas jakis
polityk wyskakuje z pomyslem przywrocenia przewozow czy tez budowy mostu na
Wisle i torow do Buska :-)
A ja chcialbym, zeby bylo normalnie. Tory sie psuja, to sie je naprawia.
Urzadzenia srk sie modernizuje. Pociagi jezdza :-)
Post by Forest
Post by srk
Wiekszym pozytkiem byloby wyremontowanie choc czesci odcinka
Debica-Mielec,
To fakt, bo ten odcinek jest w gorszym stanie ni¿ Rzeszów - Wide³ka.
Post by srk
uruchomienie na powrot zamknietych stacji czy nigdy nie otwartego Mielca
Poludniowego.
W jakim stanie jest tor boczny do Mielca Po³udniowego, jakiej jest d³ugo¶ci
i czy by³aby mo¿liwa jazda po nim z wiêksz± prêdko¶ci± ni¿ po torze g³ównym
linii, po jego podbiciu i oczyszczeniu?
Ten tor raczej jest w kiepskim stanie. Ja mysle raczej o pierwotnym
wykorzystaniu Mielca Pd. - jako stacja towarowa. Obecnie na stacji w Mielcu
jest tylko 3 tory i nie ma gdzie przyjmowac pociagow. Dodatkowo mala jest
przepustowosc linii (niska predkosc drogowa i pozamykane stacje). A potecjal
SSE jest jeszcze wielki, juz teraz weszloby paru prywatnych przewoznikow,
gdyby bylo tylko gdzie. Nie mowiac juz o tranzycie (obecnie jezdza jedynie 2
pary Rail Polska).
--
srk
Forest
2006-02-15 13:28:23 UTC
Permalink
Post by srk
Wciaz slysze o tym spisku ;-). Zawieszenie przewozow na Szczucince, to
wedlug tarnowian tez wina krakowian. Celem mialo byc definitywne wybicie z
glowy polaczenia Szczucinki z Buskiem. I tam tak samo, co jakis czas jakis
polityk wyskakuje z pomyslem przywrocenia przewozow czy tez budowy mostu
na Wisle i torow do Buska :-)
A jednak. ;-) Przecie¿ tak by nie mog³o byæ, krakowianie maj± w
dalekosiê¿nych planach budowê Pod³ê¿e - Mszana Dolna / Tymbark. Jestem
ciekaw, co by siê sta³o z odcinkiem Tarnów - Stró¿e?
Post by srk
A ja chcialbym, zeby bylo normalnie. Tory sie psuja, to sie je naprawia.
Urzadzenia srk sie modernizuje. Pociagi jezdza :-)
Czêsto mo¿na jeszcze spotkaæ jaki¶ poci±g na Tarnów - Szczucin i w jakich
relacjach?
Post by srk
Post by Forest
W jakim stanie jest tor boczny do Mielca Po³udniowego, jakiej jest
d³ugo¶ci i czy by³aby mo¿liwa jazda po nim z wiêksz± prêdko¶ci± ni¿ po
torze g³ównym linii, po jego podbiciu i oczyszczeniu?
Ten tor raczej jest w kiepskim stanie. Ja mysle raczej o pierwotnym
wykorzystaniu Mielca Pd. - jako stacja towarowa. Obecnie na stacji w
Mielcu jest tylko 3 tory i nie ma gdzie przyjmowac pociagow.
Modernizacja Mielca jest konieczna, albo budowa Mielca P³d. jako stacji
towarowej. Ju¿ teraz Eurokol musi siê uwijaæ, a co bêdzie jak powróci
szynobus i w okolicy 20:30, trzeba bêdzie zrobiæ krzy¿owanie z "Hetmanem"...
Post by srk
Dodatkowo mala jest przepustowosc linii (niska predkosc drogowa i
pozamykane stacje). A potecjal SSE jest jeszcze wielki, juz teraz weszloby
paru prywatnych przewoznikow, gdyby bylo tylko gdzie.
Niestety wielka szkoda. :(
Post by srk
Nie mowiac juz o tranzycie (obecnie jezdza jedynie 2
pary Rail Polska).
Mo¿e wiesz, jaka jest ich relacja?

Pozdr.
Forest
srk
2006-02-15 13:50:21 UTC
Permalink
Post by Forest
Post by srk
Wciaz slysze o tym spisku ;-). Zawieszenie przewozow na Szczucince, to
wedlug tarnowian tez wina krakowian. Celem mialo byc definitywne wybicie z
glowy polaczenia Szczucinki z Buskiem. I tam tak samo, co jakis czas jakis
polityk wyskakuje z pomyslem przywrocenia przewozow czy tez budowy mostu
na Wisle i torow do Buska :-)
A jednak. ;-) Przecie¿ tak by nie mog³o byæ, krakowianie maj± w
dalekosiê¿nych planach budowê Pod³ê¿e - Mszana Dolna / Tymbark. Jestem
ciekaw, co by siê sta³o z odcinkiem Tarnów - Stró¿e?
No wlasnie, gdyby nie te paskudne lobby tarnowsko-strozowskie z pewnym
senatorem (tez ptakiem) na czele, to krakowianie dawno by juz linie na
Piekielko zbudowali ;-)
Post by Forest
Post by srk
A ja chcialbym, zeby bylo normalnie. Tory sie psuja, to sie je naprawia.
Urzadzenia srk sie modernizuje. Pociagi jezdza :-)
Czêsto mo¿na jeszcze spotkaæ jaki¶ poci±g na Tarnów - Szczucin i w jakich
relacjach?
Rano jezdzi zdawka do Zabna, w porywach do Szczucina. Wieczorem Koltar do
Klikowej.
Post by Forest
Post by srk
Post by Forest
W jakim stanie jest tor boczny do Mielca Po³udniowego, jakiej jest
d³ugo¶ci i czy by³aby mo¿liwa jazda po nim z wiêksz± prêdko¶ci± ni¿ po
torze g³ównym linii, po jego podbiciu i oczyszczeniu?
Ten tor raczej jest w kiepskim stanie. Ja mysle raczej o pierwotnym
wykorzystaniu Mielca Pd. - jako stacja towarowa. Obecnie na stacji w
Mielcu jest tylko 3 tory i nie ma gdzie przyjmowac pociagow.
Modernizacja Mielca jest konieczna, albo budowa Mielca P³d. jako stacji
towarowej. Ju¿ teraz Eurokol musi siê uwijaæ, a co bêdzie jak powróci
szynobus i w okolicy 20:30, trzeba bêdzie zrobiæ krzy¿owanie z "Hetmanem"...
Post by srk
Dodatkowo mala jest przepustowosc linii (niska predkosc drogowa i
pozamykane stacje). A potecjal SSE jest jeszcze wielki, juz teraz weszloby
paru prywatnych przewoznikow, gdyby bylo tylko gdzie.
Niestety wielka szkoda. :(
A bywalo, ze jeszcze mijanki miedzy kazda stacja byly...
Post by Forest
Post by srk
Nie mowiac juz o tranzycie (obecnie jezdza jedynie 2
pary Rail Polska).
Mo¿e wiesz, jaka jest ich relacja?
Katowice Kostucha - SW Poludnie. Dwoma Gagarami.
--
srk
::..Marek..
2006-02-16 10:05:06 UTC
Permalink
Post by srk
Post by Forest
Post by srk
Nie mowiac juz o tranzycie (obecnie jezdza jedynie 2
pary Rail Polska).
Mo¿e wiesz, jaka jest ich relacja?
Katowice Kostucha - SW Poludnie. Dwoma Gagarami.
--
Dzi¶ chyba ko³o 1 w nocy lecieli, ale to nie ta pora co mo¿na sie ich
spodziewaæ rozk³adowo

Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...